Skip to main content
Aktuality ze světa účetnictví a daní

Evidence skutečných majitelů firem

By 13. 11. 201715 května, 2021No Comments

Od 1. ledna roku 2018 budou mít podnikatelé novou povinnost, která je dána novelou zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Dle této novely budou mít právnické osoby zapsané v příslušném veřejném rejstříku a svěřenské fondy povinnost evidovat své skutečné majitele. Tato informace bude zanesena v neveřejné části registru.

Pojem skutečného majitele je vymezen v zákoně č.253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. zákon proti praní špinavých peněz), kde je uvedeno, že skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě či ve svěřenském fondu.

Prokazování skutečného majitele bude mít svůj účel například v trestních řízeních nebo v dalších typech řízení, kdy budou informace o skutečném majiteli určitým způsobem využitelné. Svou funkci by měla tato nově zřízená evidence plnit i u zadávacích řízení veřejných zakázek, a to za účelem prokazování skutečného vlastníka určité právnické osoby (jakožto uchazeče o danou veřejnou zakázku v rámci zadávacího řízení).

K informacím z této evidence skutečných majitelů budou mít přístup:

 • soudy pro účely soudních řízení
 • orgány činné v trestním řízení
 • zpravodajské služby
 • správci daně
 • Česká národní banka
 • Národní bezpečnostní úřad
 • Nejvyšší kontrolní úřad
 • Ministerstvo vnitra
 • a dalším oprávněné subjekty

Výpis z evidence si bude moci nechat vystavit také osoba zapsaná v této evidenci. V evidenci skutečných majitelů se budou uvádět následující informace:

 • jméno
 • adresa místa pobytu (popř. také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu
 • datum narození
 • rodné číslo
 • státní příslušnost
 • údaj o (i) podílu na hlasovacích právech, zakládá-li se postavení skutečného majitele na přímé účasti v právnické osobě, (ii) podílu na rozdělovaných prostředcích, zakládá-li se postavení skutečného majitele na tom, že je jejich příjemcem, anebo (iii) jiné skutečnosti, je-li postavení skutečného majitele založeno jiným způsobem.

Rozhodnou skutečností zapisovanou do evidence skutečných majitelů právnických osob bude informace, která prokazuje postavení konkrétní osoby jakožto skutečného majitele právnické osoby. Veškeré povinné osoby musí údaje o skutečném majiteli do evidence zapsat do 1 roku (resp. do 3 let) od nabytí účinnosti novely (tedy od 1. ledna 2018).

Do evidence skutečných majitelů budou moci provádět zápisy rejstříkové soudy a notáři. Zápis rejstříkovým soudem bude proveden, aniž by o tomto úkonu vydával rozhodnutí a pro provedení zápisu bude nutné podat k tomuto návrh oprávněnou osobou na předepsaném formuláři, který bude obsahovat veškeré potřebné a zákonem vyžadované náležitosti.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko