aktuálně

Články

Technické zhodnocení majetku provedené nájemcem

Odčitatelná položka na podporu výzkumu a vývoje

Daňový řád - sankce

Paušální výdaje OSVČ

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Zvýšení daňového zvýhodnění
na vyživované děti

Jitka Levová, 23. května 2016

Ve Sbírce zákonů vyšla dne 25. dubna 2016 stručná novela č. 125/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Novelou dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě. Jde o splnění dohody vládní koalice, že rodiny s více než jedním dítětem si každý rok daňově polepší. Novela č. 125/2016 Sb. nabyla účinnosti dne 1. května 2016 (tedy první den kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení ve Sbírce zákonů).

Tato novela zákona o daních z příjmů měla být původně schválena již v loňském roce a měla platit od začátku roku 2016. Legislativní proces se však protáhl a ke schválení Poslaneckou sněmovnou došlo až v březnu 2016. Počátkem dubna 2016 ji pak beze změn schválili i senátoři a ke zveřejnění došlo právě 25. dubna 2016, kdy vyšla ve Sbírce zákonů. Díky pozměňovacímu návrhu bylo do novely vloženo přechodné ustanovení, které zajistí, aby vyšší sleva na děti mohla být uplatněna zpětně za celé zdaňovací období roku 2016. Generální finanční ředitelství uvedlo, že u zaměstnanců, kterým jsou nyní odečítány v měsíčních zálohách slevy ve stejné výši jako v roce 2015, dojde k dorovnání při ročním zúčtování záloh na začátku roku 2017.

Až do roku 2015 byla sleva na všechny děti jednotná, od 1. 1. 2015 proběhlo navýšení slevy o rozdílné částky na druhé a na třetí a každé další dítě. Zmiňovanou novelou se daňové zvýhodnění na děti opět zvyšuje. Oproti současnému stavu se sleva na druhé dítě zvyšuje o 100 korun měsíčně na 17 004 korun za rok. Na třetí a každé další dítě potom vzroste o 300 korun měsíčně na 20 604 korun za rok. Porovnání částek uplatňovaných za rok 2015 a za rok 2016, najdete v níže uvedené v tabulce

Daňové zvýhodnění v Kč za rok

 

 

 

 

K dalšímu zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti by mělo dojít i v roce 2017. Roční sleva na druhé dítě by měla činit 19 404 Kč a na třetí a každé další dítě 24 204 Kč.

Podmínkou pro využití slevy je, že jde o takzvané vyživované dítě, žijící s poplatníkem ve společné domácnosti. Na slevu vzniká nárok pouze za kalendářní měsíce, na jejichž počátku jsou splněny obě podmínky, tedy "vyživování" a společná domácnost. V měsíci, kdy se dítě narodilo, lze slevu uplatnit vždy, tedy i v případě, že se jedná o poslední den konkrétního měsíce – měsíc narození se započítává do zvýhodnění plně. Pokud dítě vyživuje v jedné domácnosti více poplatníků (obvykle matka a otec), může daňové zvýhodnění na stejné dítě uplatnit v tomtéž kalendářním měsíci nebo roce pouze jeden z nich.

Daňové zvýhodnění je možné uplatnit na každé dítě žijící ve společné domácnosti, které je nezletilé (až do ukončení povinné školní docházky) nebo do dovršení 26 let dítěte, které se soustavně připravuje na budoucí povolání nebo se díky zdraví připravovat nemůže. Zároveň musí jít o dítě vlastní, osvojené, v náhradní péči, dítě druhého z manželů nebo vnouče, jehož rodiče nemají příjmy, ze kterých by si mohli slevu na dani uplatnit.

Omezení slevy na dítě pro OSVČ

Pokud osoby samostatně výdělečně činné využijí takzvané výdajové paušály, nemohou si (platilo poprvé pro příjmy za rok 2013) současně uplatnit daňové slevy na dítě a na manžela/manželku. V případě souběhu příjmů z více druhů činností, přičemž u některých poplatník využívá paušál a u některých ne, je nárok na daňové úlevy zachován, pokud součet základů daně s využitím paušálu je nižší než 50 procent součtu základů daně bez využití paušálu.

 

 

 

 

Počet dětí 2015 2016
první 13 404 13 404
druhé
15 804 17 004
třetí a další 17 004 20 604

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz