aktuálně

Články

Technické zhodnocení majetku provedené nájemcem

Odčitatelná položka na podporu výzkumu a vývoje

Daňový řád - sankce

Paušální výdaje OSVČ

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Změny v účetní závěrce po 1. 1. 2016

Jitka Levová, 8. prosince 2015

Jak všichni víme, účetní závěrka se skládá z:

 • Rozvahy
 • Výkazu zisku a ztráty
 • Přílohy, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Dále může účetní závěrka zahrnovat přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.

Účetní závěrka se sestavuje buď v plném nebo zkráceném (nikoliv zjednodušeném) rozsahu. Rozsah účetní závěrky v plném a zkráceném rozsahu pro jednotlivé skupiny účetních jednotek, stejně jako rozsah přílohy účetní závěrky, stanoví prováděcí předpis. Tím je v případě podnikatelů vyhláška č.500/2002 Sb. Stále platí, že povinně auditované účetní jednotky sestavují účetní závěrku v plném rozsahu.

Účetní závěrka musí obsahovat kromě dalších náležitostí také informaci o zápisu do obchodního rejstříku, která je uváděna na obchodních listinách a také případný dovětek, že je účetní jednotka v likvidaci.

Rozvahu v plném rozsahu sestavují:

 • Velké a střední účetní jednotky vždy
 • Malé a mikro účetní jednotky jen pokud podléhají povinnému auditu

Dle vyhlášky 500/2002 jsou definovány 3 druhy rozvahy, a to:

 1. Rozvaha v plném rozsahu
 2. Rozvaha ve zkráceném rozsahu (I.) – obsahuje položky podle přílohy č.1 označené písmeny a římskými číslicemi s výjimkou položek C.II.1 Dlouhodobé pohledávky a C.II.2 Krátkodobé pohledávky (může ji sestavovat malá účetní jednotka, která není povinně auditovaná)
 3. Rozvaha ve zkráceném rozsahu (II.) – obsahuje položky přílohy č.1 označené písmeny (může ji sestavovat mikro účetní jednotka, která není povinně auditovaná)

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu sestavují:

 • Obchodní společnosti
 • Ostatní účetní jednotky, pokud jsou velké a střední vždy; v případě malých a mikro účetních jednotek pouze tehdy, pokud podléhají povinnému auditu.

Kromě výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu je definován výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu. Ten zahrnuje položky podle přílohy č.2  nebo č.3 vyhlášky označené římskými číslicemi nebo písmeny. Může ho sestavit malá a mikro účetní jednotka, která není obchodní korporací a nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Zajímavostí je, že malá a mikro účetní jednotka, která nepodléhá auditu, vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, sestavuje Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu, ale tento výkaz nezveřejňuje ve Sbírce listin.

Přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu jako součást účetní závěrky nesestavují:

 • Mikro a malé účetní závěrky
 • Vybrané účetní jednotky, pokud nesplní hodnoty v § 20 odst. 1 písm. c) body 1 a 2 (tj. netto aktiva 40 mil. Kč a čistý obrat 80 mil. Kč), a to k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházející období
 • Banky, pojišťovny a penzijní společnosti

Příloha v účetní závěrce má zcela nové uspořádání, které odpovídá tomu, v jakém rozsahu je příloha sestavována. V souladu s tím jsou informace rozděleny dle jednotlivých paragrafů vyhlášky:

 • Velké účetní jednotky =  §39 + §39b + §39c
 • Střední účetní jednotky = §39 + §39b
 • Malé a mikro účetní jednotky povinně auditované = §39 + §39a
 • Malé a mikro účetní jednotky povinně auditované = §39

Další novinky v příloze:

 • Neuvádí se informace o doměrcích splatné daně za minulá účetní období
 • Neuvádí se informace o pohledávkách a závazcích po lhůtě splatnosti
 • Neuvádí se rozpis rezerv
 • Informaci o ceně auditorských služeb uvádí pouze velké účetní jednotky
 • Uvádí se,  zda je účetní jednotka součástí skupiny pro konsolidovanou účetní závěrky

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz