aktuálně

Články

Daňový řád - sankce

Paušální výdaje OSVČ

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Změny v EET od 1. 3. 2018

Jitka Levová, 31. ledna 2018

V březnu letošního roku měla původně odstartovat třetí vlna EET a následně v červnu čtvrtá, avšak jejich náběh zrušil Ústavní soud svým nálezem, který vyšel ve Sbírce zákonů 16. prosince loňského roku. Řemeslníci, svobodná povolání a další dotčení podnikatelé tak zatím EET nemusí řešit. Odklad se týká i stánkařů, pokud vykonávají činnosti, které dle stávajícího znění zákona spadají do 3. či 4. fáze. Termín zahájení 3. a 4. fáze zatím není znám, bude pravděpodobně stanoven až novelou zákona o EET, kterou ministerstvo připravuje.

Kromě nejvýraznější změny, kterou určitě odklad 3. a 4. fáze je, zrušil Ústavní soud také některá ustanovení zákona o EET.  Jedná se o následující:

  • zrušení povinnosti evidovat platby kartou, a to jak prostřednictvím platebních terminálů, tak online platby realizované přes internet. Poplatníci, na které se tato povinnost doposud vztahovala, mohou i po 1. březnu 2018 evidovat platby kartou dobrovolně (nemusí tedy měnit stávající nastavení svých pokladních systémů), bude záležet na jejich rozhodnutí, zda je budou či nebudou evidovat
  • na účtence již nebude potřeba uvádět daňové identifikační číslo (DIČ) poplatníka, které v případě, že jde o fyzickou osobu, obsahuje jeho rodné číslo. A to nejen DIČ poplatníka, který tržby eviduje, ale také DIČ pověřujícího poplatníka. Samotná povinnost zasílat údaj o DIČ datovou zprávou do systému finanční správy však i nadále zůstává. Záleží na rozhodnutí evidujícího poplatníka, zda bude DIČ na účtence dobrovolně uvádět i po 1. březnu 2018, anebo provede změnu v nastavení svého pokladního systému

Jak z výše uvedeného vyplývá, uvedené změny začnou platit k 28. února 2018 a týkají se všech podnikatelů, kteří už evidují či teprve budou evidovat (tedy 1. i 2.vlny).

Ústavní soud také zrušil paragrafy, které zmocňovaly vládu stanovit výjimky z evidence tržeb nařízením, ty už musí být zakotveny přímo v zákoně. S účinností od 1. ledna 2019 se současně ruší nařízení vlády, které obsahuje výjimku pro těžce zrakově postižené a pro prodejce sladkovodních ryb. Tyto výjimky budou pro rok 2018 v platnosti, pro další období bude záležet na jejich případném zahrnutí do chystané novely zákona.

Ústavní soud ve svém rozhodnutí uvedl, že bude třeba také zvážit, zda zde nejsou skupiny osob, které s ohledem na jejich specifikum, případně malý rozsah jejich podnikatelské činnosti, nebude nezbytné pod tuto jinak plošnou a povinnou regulaci zahrnout, popřípadě jim nechat možnost volby, zda ji vést, protože to shledají pro sebe výhodným.

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz