aktuálně

Články

Technické zhodnocení majetku provedené nájemcem

Odčitatelná položka na podporu výzkumu a vývoje

Daňový řád - sankce

Paušální výdaje OSVČ

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Změny v daňovém řádu platné od 1.7.2017

Jitka Levová, 1. prosince 2017

Změny v daňovém řádu jsou jednou ze součástí daňového balíčku, který vešel v platnost až v polovině letošního roku, i když původně byla očekávána jeho účinnost již k 1. 4. 2017. Mezi nejvýznamnější změny v něm patří:

1) Umožnění platby daní platební kartou

Správce daně může povolit platby daní prostřednictvím platební karty. Pokud tak učiní, má následně povinnost zveřejnit okruh daní, které tímto způsobem je možní hradit, a současně musí zveřejnit podmínky pro tuto platbu. V případě platby kartou je daň uhrazena dnem, kdy k této platbě na terminálu správce daně došlo (není to tedy dnem připsání platby na bankovní účet správce daně, jak je tomu u placení bankovním převodem).

2) Posečkání

Z moci úřední nebo častěji na žádost daňového subjektu může správce daně povolit posečkání úhrady daně, případně rozložení její úhrady na splátky. Za stávající právní úpravy neměl správce daně možnost dodatečně měnit podmínky (např. upravit dobu posečkání nebo zpracovat jiný splátkový kalendář), nebylo tedy možné reagovat na měnící se finanční situaci daňového subjektu.

Díky novele platné od 1. 7. 2017 již může správce daně na žádost daňového subjektu změnit jak stanovenou dobu posečkání, tak i  změnit či doplnit další podmínky, na které je posečkání vázáno. Rozhodnutím správce daně, kterým se mění stanovená doba posečkání, se přerušuje i běh lhůty pro placení daně. Nově také nevzniká úrok z posečkané částky (po dobu, kdy daňovému subjektu nevzniká povinnost uhradit úrok z prodlení z jiného důvodu, než je povolení posečkání).

3) Úrok z daňového odpočtu placený správcem daně

Novelizací znovu dochází ke zlepšení podmínek ve prospěch daňových subjektů v případech „zadržování odpočtů“ finančním úřadem. První novinkou v této oblasti je, že úrok z daňového odpočtu se uplatní nejen při postupu k odstranění pochybností, ale i při daňové kontrole. Druhou novinkou je zkrácení doby rozhodné pro uplatnění tohoto úroku, a to na 4 měsíce z původních 5 měsíců.

Současně také došlo k úpravě výše tohoto úroku z daňového odpočtu. Nově se vypočítá z repo sazby stanovené Českou národní bankou zvýšené o dva procentní body (původně to bylo o jeden procentní bod) platné pro 1.den příslušného kalendářního pololetí.

Úrok se počítá ode dne, který následuje po uplynutí doby čtyř měsíců od posledního dne lhůty stanovené pro podání řádného (nebo dodatečného) daňového tvrzení, z něhož vyplývá, že daňovému subjektu má vzniknout daňový odpočet. Případně se úrok počítá také ode dne, kdy bylo toto tvrzení podáno. Tak je tomu v případě, pokud bylo tvrzení podáno po lhůtě stanovené pro jeho podání, do dne vrácení daňového odpočtu nebo jeho použití na úhradu nedoplatku, nejpozději však do uplynutí lhůty pro jeho vrácení.

Běh doby pro tento úrok se zastaví a úrok nevzniká ode dne vydání:

  • výzvy k odstranění vad podání do dne jejich odstranění (případně do dne marného uplynutí lhůty),
  • výzvy k umožnění zahájení daňové kontroly do dne, kdy dojde k zahájení daňové kontroly
  • rozhodnutí, kterým správce daně stanoví lhůtu, ve které se může daňový subjekt vyjádřit k výsledku kontrolního zjištění – do dne vyjádření daňového subjektu či opět do dne marného uplynutí lhůty

Tento postup se uplatní až u daňových tvrzení, u kterých nastala lhůta pro podání až 1. 7. 2017.

4) Oznamovací povinnost správce daně vůči jiným orgánům – ukončení činnosti

Správce daně měl povinnost živnostenskému úřadu (případně jinému orgánu) oznámit, že daňový subjekt nevykonává činnost (nebo nepobírá příjmy podrobené dani) déle než čtyři roky.

Od 1. 7. 2017 má správce daně povinnost příslušnému orgánu (nejčastěji živnostenskému úřadu a rejstříkovému soudu) oznámit skutečnosti nasvědčující tomu, že došlo k naplnění podmínek stanovených jinými právními předpisy pro zrušení:

  • právnické osoby (pokud by bylo zrušení právnické osoby vázáno na návrh, podá ho správce daně),
  • živnostenského oprávnění nebo pozastavení provozování živnosti nebo oprávnění, na jehož základě byl daňový subjekt registrován správcem daně.

Mezi dalšími novinkami jsou:

  • udělení pořádkové pokuty (do 50 tis. Kč) tomu, kdo učiní hrubé urážlivé podání. Zákon sice obsah takového podání nespecifikuje, ale lze předpokládat, že za urážlivá budou považována vybraná slova, nikoliv čísla. Podáním je zde myšleno i ústní podání.
  • Stížnost podaná v rámci daňové kontroly už nebude muset být vyřízena nejpozději do skončení daňové kontroly, ale ve lhůtě 60 dnů od jejího doručení příslušnému správci daně.

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz