aktuálně

Články

Daňový řád - sankce

Paušální výdaje OSVČ

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Změny v daních z příjmů 2018 – zejména pro zaměstnance

Jitka Levová, 21. února 2018

Daňové změny v daňovém balíčku, který vešel v platnost 1.7.2017, se týkají zejména oblasti daně z příjmů. V jednom z předchozích článků už jsme Vás seznámili se změnami, které se dotknou hlavně rodin s dětmi, nyní se pojďme podívat na další, které se týkají zejména zaměstnanců (tj. příjmů ze závislé činnosti).

Benefity

První oblastí jsou benefity poskytované zaměstnavatelem svým zaměstnancům, kde novelizací dochází k upřesnění, že příjmem zaměstnance se v tomto případě rozumí plnění poskytnuté zaměstnavatelem nejen samotnému zaměstnanci, ale také jeho rodinnému příslušníkovi, přičemž se jedná zejména o následující případy:

 1. nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem z fondu kulturních a sociálních potřeb , ze sociálního fondu, ze zisku po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů (jsou tedy daňově neuznatelnými náklady). Tato nepeněžní plnění mohou být poskytnuta v následující formě:
  1. zboží nebo služba zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení, pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis a použití vzdělávacích nebo rekreačních zařízení; Novinkou zde je, že již se nemusí jednat pouze o zdravotnická zařízení, ale i zařízení poskytující zdravotní a obdobné služby a prostředky (i když stále na lékařský předpis)
  2. použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, knihovny zaměstnavatele, tělovýchovných a sportovních zařízení,
  3. příspěvek na kulturní nebo sportovní akce,
  4. nově příspěvek na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti (vyjmuty jsou knihy, v nichž reklama přesahuje více než 50 % plochy)
 2. zvýhodnění poskytovaná zaměstnavatelem provozujícím veřejnou dopravu osob svým zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům ve formě bezplatných nebo zlevněných jízdenek

Zaměstnanecké zápůjčky

U zaměstnance je od daně osvobozen majetkový prospěch z bezúročných zápůjček, jejichž jistina nepřekročila částku 300 000 Kč; zdaňuje se tedy majetkový prospěch, který tento limit přesáhne.

Pro jeho ocenění se použije zákon upravujícího oceňování majetku nebo častěji cena, která se účtuje jiným osobám, tedy cena (úrok) v obvyklé výši. Takto vypočtená částka se pak se zahrne do základu daně alespoň jednou za zdaňovací období, nejpozději však při zúčtování mzdy za měsíc prosinec.

Doplnění způsobu ocenění u benefitu v podobě soukromého využití služebního vozidla

Pokud zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci bezplatně služební motorové vozidlo také pro soukromé účely, je za příjem zaměstnance považována částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc takto poskytnutého vozidla. Novela upřesňuje případ, že za najaté vozidlo se považuje i vozidlo pořízené na finanční leasing. V tomto případě se vychází ze vstupní ceny vozidla u původního vlastníka, a to i v případě, že dojde k následné koupi vozidla.

Oznámení osvobozených příjmů

Také zaměstnanců, u kterých nevznikla povinnost podat daňové přiznání, se týká ustanovení § 38v a § 38w zákona o daních z příjmů, dle kterého musí oznámit přijetí osvobozených příjmů (v zákoně již od roku 2015, věnovali jsme této problematice samostatný článek). Za neohlášení hrozí vysoké pokuty, proto je dobré tuto povinnost připomenout.

Poplatník daně z příjmů fyzických osob má povinnost podat správci daně oznámení, pokud obdržel v příslušném zdaňovacím období osvobozený příjem vyšší než 5 000 000 Kč. Lhůta pro oznámení je shodná s lhůtou pro podání daňového přiznání. Pro tyto účely byl vydán Finanční správou tiskopis Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38v Sb., o daních z příjmů.

Mezi osvobozené příjmy, které podléhají oznámení, patří:

 • příjem z dědictví (nesnížený o dluhy),
 • darovaný majetek,
 • prodej nemovitosti
 • prodej obchodního podílu
 • ostatní osvobozené příjmy dle § 4, § 4a, § 6 odst. 9, § 10 odst. 3. zákona o daních z příjmů

Není třeba oznamovat příjmy, u nichž si údaje může správce daně zjistit z rejstříků a evidencí, do kterých má dálkový přístup a které zveřejní na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup (např. z katastru nemovitostí). U manželů v případě příjmu do společného jmění manželů stačí oznámení jednoho z nich.

Výše pokut v případě nesplnění výše uvedené povinnosti, tj. neoznámení osvobozených příjmů jsou:

 • 0,1 % z částky neoznámeného příjmu, pokud tuto povinnost splní, aniž by k tomu byl vyzván; tedy v případě, kdy podá oznámení bez výzvy správce, ale pozdě
 • 10 % z částky neoznámeného příjmu, pokud poplatník tuto povinnost splní v náhradní lhůtě poté, co byl k tomu vyzván
 • 15 % z částky neoznámeného příjmu, pokud poplatník nesplní tuto povinnost ani v náhradní lhůtě

Je také možné zažádat o prominutí pokuty, avšak důvody musí být opravdu vážné (živelní pohromy, závažné zdravotní důvody apod.).

 

Buďte v obraze a sledujte naše semináře.

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz