aktuálně

Články

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Změny v daních z příjmů od roku 2016

Jitka Levová, 18. ledna 2016

Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě

Tato změna je teprve projednávána, ale téměř jistě bude v nejbližších dnech schválena. V návrhu na rok 2016 je zvýšení částek daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě, a to následovně:

 • u druhého dítěte změna z 15 804 Kč na 17 004 Kč ročně, resp. 1 417 Kč měsíčně.
 • u třetího a dalšího dítěte z 17 004 Kč na 20 604 Kč ročně, resp. 1 717 Kč měsíčně.

Daňové zvýhodnění na první dítě a maximální výše daňového bonusu zůstává nezměněna.

Uvedené zvýšení musí ještě schválit obě komory Parlamentu a prezident. Reálně lze tedy očekávat vyhlášení příslušné novely zákona o daních z příjmů nejdříve v únoru 2016, a to s účinností od 1. 3. 2016, případně ještě o měsíc později, tedy s účinností od 1. 4. 2016.

Zvýšení limitu příjmů pro daňový bonus

V souvislosti se zvýšením minimální mzdy dojde ke zvýšení dolní hranice příjmu (ve výši šestinásobku roční minimální mzdy) pro vznik nároku na daňový bonus. Částka vzroste z 55 200 Kč (tj. 6 x 9 200 Kč) na 59 400 Kč (tj. 6 x 9 900 Kč). Adekvátně bude zvýšen limit pro vznik nároku na měsíční daňový bonus (polovina minimální mzdy, nově tedy 4 950 Kč).

Zvýšení limitu slevy na dani za umístění dítěte v mateřské školce či obdobném zařízení

Stejně jako v předchozím případě i zde dochází ke změně v návaznosti na zvýšení minimální mzdy - slevu na dani bude možné uplatnit ve výši prokázaných výdajů za umístění vyživovaného dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku až do 9 900 Kč ročně za každé dítě.

Současně se mění podmínky pro uplatnění slevy za umístění dítěte v mateřské školce či obdobném zařízení:

Od roku 2016 bude možné uplatnit slevu v případě umístění dítěte do předškolního zařízení, kterým je:

 1. mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,
 2. zařízení služby péče o dítě v dětské skupině a
 3. zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou
  1. zařízením služby péče o dítě v dětské skupině, nebo
  2. mateřskou školou podle školského zákona.

Dochází tak k úpravě podmínek pro poskytování slevy na dani za umístění dítěte předškolního věku v zákonem vyjmenovaných zařízeních. Do konce roku 2015 zákon definici zařízení neobsahoval a slevu na dani za rok 2015 tedy lze uplatnit na jakékoliv zařízení pečující o děti předškolního věku, které svým charakterem poskytuje péči obdobnou mateřským školám (včetně mateřské školy samotné).

Zvýšení částky osvobozených důchodů

Vzhledem ke zvýšení minimální mzdy dochází také k automatické valorizaci úhrnné částky osvobozených důchodů nebo penzí na 356 400 Kč (tj. 36 x 9 900 Kč).

Zákon o ukončení důchodového spoření tzv. II. pilíře

Do systému důchodového spoření bylo možné spořit pouze do konce roku 2015. V roce 2016 proběhne proces ukončení důchodového spoření, tj. likvidace důchodových fondů a vyplacení prostředků jejich účastníkům.

Výplata prostředků bude osvobozena od daně z příjmů. Účastníci se budou moci rozhodnout, zda budou chtít prostředky vyplatit nebo převést na svoji smlouvu o doplňkovém penzijním spoření nebo penzijním připojištění (III. pilíř). Prostředky, o které se účastníci nepřihlásí, penzijní společnost převede na účet určený finanční správou. Všichni účastníci budou mít možnost doplatit pojistné na důchodové pojištění do I. pilíře za dobu účasti ve II. pilíři.

Osvobození dlouhodobých penzí z III. pilíře

Zavádí se osvobození penzí z III. důchodového pilíře a důchodů z vybraného pojištění osob, pokud doba jejich pobírání činí nejméně 10 let.

Základní parametry a principy daní z příjmů zůstávají pro rok 2016 beze změny:

 • sazba daně z příjmů právnických osob 19 %
 • zdanění podílů na zisku srážkovou daní sazbou 15 %
 • sazba daně z příjmů fyzických osob 15 %
 • zachování principu superhrubé mzdy
 • zdanění dohod o provedení práce do 10 tis. Kč měsíčně srážkovou daní 15 % (pokud není podepsáno prohlášení k dani)
 • zachování solidárního zvýšení daně při překročení součtu příjmů ze závislé činnosti dle § 6 zákona o daních z příjmů a dílčího základu daně dle § 7 zákona o daních z příjmů 48násobku průměrné mzdy (rozhodnou částkou v roce 2016 je částka 1 296 288 Kč, za rok 2015 tato částka činí 1 277 328 Kč)
 • zachování solidárního zvýšení daně u zálohy na daň ze závislé činnosti při překročení měsíčních příjmů ze závislé činnosti dle § 6 zákona o daních z příjmů 4násobku průměrné mzdy (rozhodnou částkou v roce 2016 je částka 108 024 Kč, za rok 2015 tato částka činí 106 444 Kč)
 • zaměstnanci podepisují u svého zaměstnavatele prohlášení k dani na rok 2016 nadále na formuláři vzor č. 24, který byl zaveden od roku 2015 v návaznosti na odstupňovanou výši daňového zvýhodnění na dítě
 • základní sleva na dani z příjmů fyzických osob nadále činí 24 840 Kč.

 

 

 

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz