aktuálně

Články

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Bob Dylan

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

Jitka Levová, 31. července 2017

Před několika týdny vydal Nejvyšší správní soud (NSS) rozsudek ve sporu prvoligového fotbalisty Davida Lafaty a finanční správy a v něm se přiklonil na stranu profesionální sportovce. Lafata se soudil kvůli výdajovému paušálu, kdy jako živnostník uplatňoval 60% paušál; jeho činnost však byla před 2 lety jihočeským finančním úřadem vyhodnocena jako nezávislé povolání, u kterého je možné uplatňovat 40% výdajový paušál. Na základě vydaného rozsudku NSS však mohou být profesionální sportovci živnostníky a uplatňovat tak 60% výdajový paušál.

Podle NSS nejsou sice jednotlivé znaky živnosti v případě profesionálního fotbalového hráče naplněny v „čisté“ podobě (provozování činnosti samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost), avšak právní úprava jednoznačně stanoví, že obsahem náplně činnosti "Provozování tělovýchovných zařízení a organizování sportovní činnosti“ je mimo jiné také činnost výkonných sportovců provozovaná samostatně a za účelem dosažení zisku. Podmínky samostatnosti a za účelem dosažení zisku jsou v prováděcím nařízení uvedeny nadbytečně, protože se jedná o obecné podmínky, které musí být naplněny u každé živnosti (dle § 7 zákona o daních z příjmů). Dle soudu je podstatné, že právní úprava připouští činnost výkonného sportovce živnostenským způsobem, aniž by výslovně odlišovala činnost v individuálním a kolektivním sportu.

Na základě tohoto rozsudku finanční správa uvedla, že přizpůsobí svoji správní praxi při zdaňování profesionálních sportovců zejména v tzv. „kolektivních“ sportech (fotbal, hokej, házená apod.). Fyzické osoby dotčené touto skutečností mohou svůj nárok na uplatnění výdajů ve výši 60 % z příjmů v případech, že splňují zákonné podmínky, tj. v daném zdaňovacím období vykonávaly svou činnost v rámci živnostenského oprávnění a v daňovém přiznání si uplatňovaly výdaje procentem z příjmů ve výši 40 %, uplatnit podáním dodatečného daňového přiznání.

Soud uvedl, že pokud je v ČR s ohledem na neujasněnost právní úpravy v zásadě možné vykonávat samostatnou činnost profesionálního sportovce dle § 7 zákona o daních z příjmů buďto jako živnost, nebo jako nezávislé povolání, nelze podle soudu sportovce nutit, aby zvolili způsob, který je vhodnější z hlediska fiskálních zájmů státu. Pokud stěžovatel vykonával činnost profesionálního fotbalového hráče jako živnost na základě příslušného živnostenského oprávnění, příjmy z této činnosti představují příjmy ze živnosti dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů.

Lhůta, ve které může podat poplatník dodatečné daňové přiznání, je upravena daňovým řádem a činí 3 roky ode dne, v němž uplynula lhůta pro podání daňového přiznání. Teoreticky může být tato lhůta i delší, pokud ji prodloužil některý z úkonů uvedených v § 148 daňového řádu. Tím je například situace, kdy došlo v posledních 12 měsících před uplynutím dosavadní lhůty pro stanovení daně k podání dodatečného daňového tvrzení.

Rozhodnutí soudu se dotkne až 2500 profesionálních sportovců. Poplatníkům, u kterých v současnosti probíhá daňové řízení, zohlední Finanční správa ČR uplatnění výdajů ve výši 60 % z příjmů (a to s odkazem na rozsudek NSS při splnění ostatních zákonných podmínek). Obdobně bude nahlíženo na činnost rozhodčích, kteří disponují příslušným živnostenským oprávněním.

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

T: 274 782 410  E: notia@notia.cz