aktuálně

Články

Technické zhodnocení majetku provedené nájemcem

Odčitatelná položka na podporu výzkumu a vývoje

Daňový řád - sankce

Paušální výdaje OSVČ

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Zákon o registru smluv

Jitka Levová, 25. října 2017

Zákon o registru smluv č. 340/2015 Sb. nabyl účinnosti již více než před rokem (1.7. 2016). Tento zákon má zajistit zejména kontrolu moci veřejné a větší transparentnost při nakládání s veřejnými prostředky. Správcem i provozovatelem tohoto informačního systému je Ministerstvo vnitra ČR.

Zákon o registru smluv má charakter zvláštního právního předpisu, který nepřímo doplňuje či mění jak úpravu smluvního práva v občanském zákoníku, tak řadu předpisů upravujících uveřejnění smluv.

Předmětem tohoto zákona je úprava zvláštních podmínek účinnosti některých smluv, stanovení základního rámce a pravidel pro jejich uveřejňování prostřednictvím registru smluv a samozřejmě také úprava samotného registru.

Zákon o registru smluv představuje významný zásah do zásady neformálnosti a stanovuje zákonné požadavky na formu smlouvy, které je povinné dodržet. Smlouvy, které se musí povinně uveřejňovat v registru, je nutné vždy uzavřít písemně. Účinnost smlouvy je nyní podmíněna zveřejněním v registru. Před přijetím zákona o registru smluv nastávala účinnost smlouvy již jejím uzavřením, pokud nebylo mezi smluvními stranami ujednáno jinak.

Povinnost uveřejnit smlouvu je stanovena pro smluvní vztahy, jejichž smluvní stranou je:

 • Česká republika,
 • územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy
 • státní příspěvková organizace
 • státní fond
 • veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola
 • dobrovolný svazek obcí
 • regionální rada regionu soudržnosti
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku
 • ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem
 • obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem
 • státní podnik nebo národní podnik
 • zdravotní pojišťovna
 • Český rozhlas nebo Česká televize nebo
 • právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.

Prostřednictvím registru smluv se povinně zveřejní:

 • soukromoprávní smlouvy
 • smlouvy o poskytnutí dotací
 • návratné finanční výpomoci.

Zaslání smlouvy správci registru smluv (Ministerstvu vnitra ČR) se provádí pomocí elektronického formuláře do datové schránky, která byla zřízena výhradně pro tento účel. Ihned po zveřejnění v registru, zašle správce registru do datové schránky, ze které mu byla smlouva zaslána, potvrzení o jejím uveřejnění. Zaslání potvrzení probíhá většinou automatizovaně.

Dopady neuveřejnění v registru

Zásadním dopadem zákona o registru smluv je podmínění účinnosti povinně uveřejňované smlouvy jejím uveřejněním v registru smluv. Týká se to smluv uzavíraných po 1. 7. 2017, tj. po roce od nabytí účinnosti zákona o registru smluv. Pro smlouvy uzavřené ve „zkušebním období“ (tj. mezi 1. 7. 2016 až 30. 6. 2017 (včetně)) tyto sankce neplatí. Jednoroční „zkušební období“ mělo smluvní strany připravit zejména na sankci neplatnosti smluv, která může mít pro obě smluvní strany zcela fatální následky.

Smlouva uzavřená po 1. 7. 2017 se musí uveřejnit do 3 měsíců ode dne jejího uzavření, jinak bude zrušena od počátku. Zákon o registru smluv tak od 1. 7. 2017 sankcionuje neuveřejnění smlouvy její absolutní neplatností.

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz