aktuálně

Články

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Zákon o prokazování původu majetku

Jitka Levová, 21. prosince 2016

K 1. prosinci letošního roku vešel v platnost zákon č. 321/2016 Sb. o prokazování původu majetku. Ten by měl pomoci Finanční správě zjistit nepřiznané a zatajené příjmy a ty následně zdanit.

Předmětem nové úpravy je oprávnění Finanční správy vyzvat k prokázání příjmu poplatníka, jehož příjmy uvedené v daňových přiznáních neodpovídají nárůstu jeho jmění/majetku nebo spotřeby a zároveň rozdíl mezi jím uvedenými příjmy a nárůstem jmění přesahuje částku 5 mil. Kč. Výzvu však musí správce daně podložit oprávněnými pochybnostmi o rozdílu v nárůstu jmění oproti příjmům, které jsou správci daně známy. Výzva k prokázání původu majetku by se tedy neměla vůbec týkat osob se jměním do 5 mil. Kč a podobně by se jí neměly obávat ani osoby se jměním nad 5 mil. Kč, pokud jsou schopny doložit, že jejich jmění narostlo z příjmů řádně zdaněných či z příjmů osvobozených od daně (ty se do přiznání k dani z příjmů vůbec neuvádějí a patří mezi ně například příjmy z dědictví nebo dary v rámci rodiny).  S jistou administrativní zátěží však je třeba v tomto případě dokládání počítat.

Výzva se může vztahovat pouze k období, u něhož ještě neuplynula lhůta pro stanovení daně, která je v běžných případech 3 roky. Nárůstem jmění se přitom rozumí nárůst majetku po odečtení dluhů souvisejících s nárůstem tohoto majetku. Na základě výzvy poplatník prokazuje, že byl jeho majetek financován z řádně zdaněných zdrojů. Ve výzvě stanoví správce daně poplatníkovi také lhůtu k předložení důkazních prostředků k prokázání příjmů, která nesmí být kratší než 30 dnů.

V případě, kdy nárůst majetku nebude ze strany poplatníka řádně doložen, odhadne správce daně výši zatajených příjmů na základě porovnání s nárůstem jeho majetku a daň doměří.

Doměření provede buď standardním způsobem podle pomůcek dle daňového řádu (zde doměří i penále ve výši 20% doměřené daně), nebo použije nově zavedené přísnější pravidlo, kterým je stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobem. Hlavním kritériem pro to, jaký způsob správce daně použije, je očekávaná výše stanovené daně. Pokud daň přesáhne částku 2 mil. Kč, použije se právě nově zavedený institut stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobem. V případě využití tohoto nového institutu stanovení daně, může správce daně uplatnit zvláštní penále ve výši 50 % doměřené daně, případně až 100 %, což se týká situace, kdy příslušná osoba se správcem daně nespolupracuje.

 

 

 

 

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz