aktuálně

Články

Technické zhodnocení majetku provedené nájemcem

Odčitatelná položka na podporu výzkumu a vývoje

Daňový řád - sankce

Paušální výdaje OSVČ

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Zajišťovací příkazy,
nový přístup finanční správy

Jitka Levová, 21. září 2017

U zajišťovacích příkazů, které je finanční správa oprávněna využívat v případech, kdy má závažné podezření na riziko neodvedení daně o státního rozpočtu, se bude muset nyní řídit novým metodickým pokynem. Tento pokyn je výsledkem komplexní analýzy současné praxe, kterou po svém nástupu do funkce zadal Finanční správě ke zpracování ministr financí Ivan Pilný.

Správce daně bude nově povinen před vydáním zajišťovacího příkazu pečlivěji vysvětlovat daňovému subjektu alternativní možnosti úhrady jistoty. Tím může být například zástavní právo zřízené k majetku třetí osoby, ručení třetí osoby, finanční záruky nebo jiné zákonné způsoby zajištění tak, aby nedocházelo k nežádoucímu útlumu podnikatelské činnosti, ale také aby zároveň nemohlo dojít k nežádoucímu vyvedení majetku mimo dosah orgánů Finanční správy. Zároveň také dojde ke zpřísnění nároků na kvalitu odůvodnění každého vydaného zajišťovacího příkazu. Nově bude například metodicky upraven minimální rozsah podkladů, bez nichž nebude možné zajišťovací příkaz provést.

Ministerstvo financí také zvažuje zavedení alternativního mechanismu k zajišťovacím příkazům v podobě méně invazivního nástroje správy daní. Tento mechanismus by měl být podobný předběžnému opatření využívaného v insolvenci a spočíval by v možnosti daňového subjektu zvolit si řádně jmenovaného správce s odbornými znalostmi, který by po nezbytně nutnou dobu schvaloval veškeré operace směřující ke zmenšení majetku příslušného daňového subjektu. Výhody a nevýhody včetně konkrétní podoby takového nástroje bude podrobena odborné diskuzi a finanční správa toto téma otevře již na říjnovém semináři k zajišťovacím příkazům. Ten se uskuteční na půdě Nejvyššího správního soudu za účasti představitelů Komory daňových poradců, Ministerstva financí, Finanční správy, Nejvyššího správního soudu a podnikatelských svazů a dalších institucí.

Z analýzy zajišťovacích příkazů vydávaných Finanční správou vyplývá, že vydáním zajišťovacího příkazu je dotčena velmi úzká skupina plátců DPH (jejich podíl na celkovém počtu plátců DPH se pohybuje v rozmezí od 0,040 % do 0,084 %; navíc od roku 2015 tento podíl vykazuje klesající tendenci).  Analýza dále ukazuje, že dvě třetiny dotčených daňových subjektů nepodaly proti vydanému zajišťovacímu příkazu odvolání, a tím akceptovaly splnění zákonných podmínek pro vydání zajišťovacího příkazu. Finanční správa neuspěla v 7 řízeních (u 6 daňových subjektů), což představuje 3,7 % všech soudních řízení. Dosavadní praxe finanční správy tedy nevykazuje nesprávné systémové nastavení. Finanční správa doplňuje informaci, že vydání každého zajišťovacího příkazu podléhá deseti kontrolním článkům na různých úrovních Finanční správy. Tento systém deseti kontrolních článků znemožňuje, aby byl zajišťovací příkaz vydán bez náležité majetkové analýzy daňového subjektu a související právní argumentace.

 

 

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz