aktuálně

Články

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Jitka Levová, 28. května 2017

Společnostem, jejichž zaměstnanci často jezdí na služební cesty do zahraničí, s nimiž jsou zákonitě spojeny kromě stravného i další náklady spotřebované v zahraničí – jako nákup pohonných hmot, mýtné, jízdné ve veřejné hromadné dopravě, jízdné taxíkem, ubytování, školení apod, bychom chtěli připomenout, že je možné si zažádat o vrácení DPH, která byla zaplacená v ceně  zboží a služeb v jiném členském státe Evropské unie. Zažádat lze prostřednictvím elektronické žádosti o vrácení DH při splnění konkrétních podmínek daného členského státu.

Tuto žádost lze podat nejpozději do 30. září kalendářního roku následujícího po období pro vrácení daně – konkrétně termín pro podání žádosti o vrácení DPH za kalendářní rok 2016 je do 30. září 2017. Období pro vrácení DPH činí nejvýše 1 kalendářní rok, nejméně 3 kalendářní měsíce. Výjimkou je období kratší než 3 kalendářní měsíce, a to v případě, kdy představuje zbytek kalendářního roku.

Žádost o vrácení DPH může podat:

 • Společnost, která je v období pro vrácení DPH registrována jako plátce v tuzemsku
 • Společnost, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku
 • Společnost, která nemá v jiném členském státě (v němž o vrácení DPH žádá) sídlo, místo podnikání ani provozovnu, a to dle pravidel daných v příslušném členském státě
 • Společnost, která v období pro vrácení DPH neuskutečňovala pouze plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet
 • Společnost, která v období pro vrácení DPH neuskutečnila dodání zboží ani poskytnutí služby ve státě vrácení daně, které se považuje za dodané nebo poskytnuté v členském státě vrácení daně (výjimku tvoří plnění podléhající režimu reverse charge)

Pro podání žádosti jsou stanoveny limitní částky DPH, kdy je možné žádost podat. Limit se vždy vztahuje k celé žádosti o vrácení DPH nikoliv k jednotlivému daňovému dokladu:

 • 400 EUR či ekvivalent této částky v příslušné národní měně pro období kratší než 1 kalendářní rok, avšak nejméně 3 kalendářní měsíce
 • 50 EUR či ekvivalent této částky v příslušné národní měně pro období 1 kalendářního roku nebo zbytek kalendářního rok
 • jednotlivé členské státy mohou mít nastaveny vlastní limitní hodnoty částek DPH, od kterých lze žádat o vrácení DPH.

Postup při podání žádosti:

 1. zažádání o přidělení přístupu do „Aplikace pro vrácení DPH z jiných členských států EU“, která je dostupná na daňovém portálu Finanční správy České republiky
 2. rozhodnutí správce daně, které správce učiní do 15 dnů ode dne obdržení žádosti
 3. poté je možné podat žádost o vrácení DPH prostřednictvím daňového portálu, přes který bude žádost i zaslána do příslušného členského státu
 4. správce daně státu vrácení doručí rozhodnutí k podané žádosti do 4 měsíců ode dne jejího obdržení. Pokud si správce daně státu vrácení vyžádá doplňující informace, doručí rozhodnutí maximálně do 8 měsíců ode dne obdržení žádosti

Celkový proces o vrácení DPH z jiného členského státu je administrativně náročným procesem, doplňující údaje a informace, které si správce státu vrácení vyžádá,  je většinou potřeba poskytnout v jazyce členského státu a v případě nesplnění formálních požadavků může správce daně státu vrácení žádost o vrácení DPH zamítnout.. Proto je na straně žádající společnosti vždy dobře zvážit, v jakém případě (zejména s ohledem na částku DPH, o kterou  žádá) se vstoupení do tohoto procesu „vyplatí“.

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz