aktuálně

Články

Technické zhodnocení majetku provedené nájemcem

Odčitatelná položka na podporu výzkumu a vývoje

Daňový řád - sankce

Paušální výdaje OSVČ

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Účetní závěrka a uzávěrka

Jitka Levová, 11. března 2016

Zpracování účetních závěrek je nyní  v plném proudu, pojďme si tedy připomenout, co účetní závěrka a účetní uzávěrka obnáší.

Podstata účetní uzávěrky a závěrky

Podstatou účetní uzávěrky a závěrky je zjištění stavu majetku, závazků a kapitálu účetní jednotky oceněného v peněžních jednotkách k určitému datu, a dále zobrazení výsledku hospodaření a toku peněžních prostředků za vymezené účetní období k rozvahovému dni. K  rozvahovému dni je třeba zajistit, aby konečné zůstatky na rozvahových účtech věrně zobrazovaly stav majetku a jeho zdrojů a aby byl výsledek hospodaření vyčíslen ve správné výši.

V rámci účetní uzávěrky dochází k:

 • doúčtování všech účetních případů k poslednímu dni účetního období
 • výpočtu a zaúčtování hospodářského výsledku (zisku nebo ztráty),
 • výpočtu a zaúčtování daně z příjmu
 • uzavření účetních knih

Jedná se v podstatě o práce spojené s uzavřením jednotlivých účtů za dané účetní období. Konečným krokem účetní uzávěrky je sestavení účetní závěrky.

Fáze účetní závěrky

Účetní uzávěrku lze rozdělit do těchto fází:

 1. Přípravná práce
  • V rámci této fáze se kontrolují převody zůstatků z předchozího účetního období, aby byla zajištěna bilanční kontinuita majetku a závazků. Součástí přípravné práce je i inventarizace, kdy se zjišťuje skutečný stav majetku a závazků, a dle výsledku inventarizace se upravují koncové stavy účtů. Zde je třeba podotknout, že u účtů, kde se provádí dokladová inventura účtu, by výsledná inventura účtu měla obsahovat pouze položky vztahující se k dokladům, které k datu závěrky nebyly vypořádány, zůstávají jako tzv. otevřené položky. Inventuru konkrétního účtu rozhodně netvoří pouhý přehled všech operací, které v daném účetním období na účtu proběhly, jak jsem se častokrát ve své praxi setkala. Dávno je pryč doba, kdy docházelo k ručnímu „vyškrtávání“ položek, které k sobě na daném účtu patří, abychom zjistili, které položky na účtu zůstávají bez „spárování“. V účetních SW existuje spousta možností automatického párování nejen pohledávek a závazků dle faktur, ale i ostatních účtů, a to dle párovacího symbolu/vnitřního variabilního symbolu apod. Díky němu lze pak jednoduše zjistit zůstatek položek na konkrétním účtu. Předpokladem však je důsledné, pravidelné a správné používání těchto párovacích symbolů při účtování operací v průběhu účetního období.
 2. Doúčtování operací k poslednímu datu období
  Mezi tato doúčtování patří zejména proúčtování následujících operací:
  • kurzové rozdíly vznikající v důsledku přepočtu pohledávek, závazků, bankovních účtů, pokladen,…vedených v cizí měně kurzem platným (vyhlašovaným ČNB) k rozvahovému dni
  • časové rozlišení nákladů a výnosů dle období, k němuž se vztahují
  • dohadné položky (v případě pouhých odhadů částek) či výdaje příštích období v případě, kdy již je k dispozici konkrétní částka (například dle faktury)
  • opravné položky (tvoří se k dlouhodobému majetku, k zásobám, krátkodobému finančnímu majetku
  • rezervy
  • odpis pohledávek
  • zásoby na cestě
 3. Zjištění hospodářského výsledku, výpočet daně z příjmů, uzavření knih
  V tomto kroku dochází ke zjištění finálních obratů rozvahových a výsledkových účtů, výsledku hospodaření a dále uzavření účetních knih. Na základě daného hospodářského výsledku se vypočte daň z příjmů (zohledněním daňově uznatelných a neuznatelných položek při zjišťování základu daně), případně odložená daň a definitivně se uzavírají účetní knihy. Účty nákladů a výnosů se převedou na účet  - 710 Účet zisku a ztrát, čímž se vynulují. Zůstatky rozvahových účtů se převádí do následujícího období přes účet 702 konečný účet rozvážný a a v novém účetním období se otevřou přes účet 701 počáteční účet rozvážný.

Účetní závěrka

Je upravována zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení č. 563/1991 Sb. Představuje soubor finančních výkazů, které jsou sestavovány účetní jednotkou za účetní období k rozvahovému dni. Tyto výkazy mají vypovídací schopnost o hospodaření společnosti za dané období.

Podle zákona o účetnictví tvoří účetní závěrku následující části:

 • rozvaha
 • výkaz zisku a ztráty
 • příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v jednotlivých částech účetní závěrky. Příloha informuje uživatele o všech detailech a podrobnostech finanční a majetkové situace podniku, které nelze vyčíst nebo odvodit z rozvahy či výkazu zisku a ztráty. Účetní jednotka ji může sestavit popisným způsobem, formou tabulek nebo kombinovaně, což se v praxi používá nejčastěji. Jsou v ní obsaženy obecné údaje o účetní jednotce, informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování, doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty.

Dále existují tzv. volitelné části závěrky, kterými jsou přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. Povinně auditované společnosti, tj. ty, které k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházející účetní období splní obě příslušná kritéria uvedená v § 29 zákona o účetnictví, sestavují přehled o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu vždy.

Vyhotovená účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce) je povinnou přílohou podávaného přiznání k dani z příjmů, které je možné podávat již jen elektronicky (u právnických osob, které mají zpřístupněnou datovou schránku). Nesmíme však zapomenout, že s přiznáním je třeba již výkazy podat ve formátu xml, jehož správnost je možné ověřit stejně jako v případě daňového přiznání na daňovém portálu. Jiný formát výkazů (např. v excelu, nebo formát pdf z účetního systému) již nebude finanční úřad akceptovat. Výjimku tvoří příloha k účetní závěrce, kterou je možné vložit v jiném formátu, xml formát není pro přílohu definován (tj. možné podat ve wordu, pdf apod). Při podání datovou schránkou není potřeba výkazy a přílohu podepisovat statutárním orgánem společnosti. Jinak je to samozřejmě v případě zveřejnění závěrky ve Sbírce listin, kdy by již výkazy s přílohou podepsány být měly.

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz