aktuálně

Články

Technické zhodnocení majetku provedené nájemcem

Odčitatelná položka na podporu výzkumu a vývoje

Daňový řád - sankce

Paušální výdaje OSVČ

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Technické zhodnocení majetku provedené nájemcem

Jitka Levová, 3. dubna 2018

Mnoho firem si pro své podnikání pronajímá prostory a často v pronajatých prostorech  potřebuje provést  určité stavební změny, aby si prostory přizpůsobila svým požadavkům a potřebám. To znamená provedení technického zhodnocení na pronajímaném majetku. Nájemci se také v dnešní době často mění, firmy se stěhuji a tak se pojďme se podívat na situaci, jak se s technickým zhodnocením vypořádat v případě, že nájemce pronajatý objekt opouští.

Nejprve si připomeňme pravidla v daňová legislativě pro provedení technického zhodnocení. Platí, že nájemce může provádět na pronajatém majetku technické zhodnocení pouze se souhlasem pronajímatele a   podle ustanovení § 28 odst. 3 zákona o daních z příjmů může také toto technické zhodnocení (pokud ho uhradí) na základě písemné smlouvy odepisovat.  Podmínkou je, že o hodnotu tohoto zhodnocení není zvýšena u pronajímatele vstupní cena pronajímaného majetku.

Nájemce technické zhodnocení zatřídí do odpisové skupiny, ve které je zatříděn pronajatý majetek. To v případě provedení stavebních úprav představuje většinou zařazení do 6. odpisové skupiny. Pro ni daná doba odepisování dosti dlouhá (50 let), proto v době ukončení nájemní smlouvy není zpravidla  technické zhodnocení ještě plně daňově odepsáno.

Po skončení nájmu s pronajímatelem pak mohou pak nastat různé varianty vypořádání technického zhodnocení: )

  1. nájemce uvede pronajatý majetek do původního stavu – v tomto případě je zůstatková cena technického zhodnocení provedeného nájemcem podle § 24 odst. 2 písm. b)  zákona o daních z příjmů pro nájemce daňově uznatelným výdajem; pronajímateli na druhou stranu nevznikne žádný zdanitelný nepeněžní příjem
  2. nájemce technické zhodnocení neodstraní a nedostane od pronajímatele žádnou náhradu – pro nájemce je zůstatková cena technického zhodnocení nedaňovým výdajem a současně pronajímateli vzniká zdanitelný nepeněžní příjem. Ten je buď ve výši zůstatkové ceny technického zhodnocení počítané metodou rovnoměrného odpisování podle § 31 zákona o daních z příjmů, nebo ve výši dle znaleckého posudku. Dále o technické zhodnocení pronajímatel zvýší vstupní (zůstatkovou) cenu nemovitosti
  3. nájemce technické zhodnocení neodstraní a dostane od pronajímatele náhradu výdajů vynaložených na toto zhodnocení. V závislosti na výši poskytnuté náhrady pak buď pronajímateli nepeněžní příjem :
    1. nevzniká vůbec – náhrada je ve výši zůstatkové ceny při rovnoměrném odpisování podle zákona o daních z příjmů nebo ve výši podle znaleckého posudku, nebo
    2. vzniká, a to ve výši rozdílu mezi úhradou a hodnotou zůstatkové ceny technického zhodnocení při rovnoměrném odpisování podle zákona o daních z příjmů nebo hodnotou znaleckého posudku. O celou částku zůstatkové ceny při rovnoměrném odpisování podle zákona o daních z příjmů nebo cenu podle znaleckého posudku zvýší pronajímatel vstupní (zůstatkovou) cenu pronajímaného majetku.

Pro nájemce je daňově uznatelným výdajem zůstatková cena technického zhodnocení pouze do výše přijaté úhrady, zbývající část dosud neodepsaného technického zhodnocení je daňově neuznatelným výdajem.

 

Buďte v obraze a sledujte naše semináře.

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz