aktuálně

Články

Technické zhodnocení majetku provedené nájemcem

Odčitatelná položka na podporu výzkumu a vývoje

Daňový řád - sankce

Paušální výdaje OSVČ

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Stravné a náhrady jízdních výdajů
v roce 2018

Jitka Levová, 12. ledna 2018

Se začátkem nového roku opět dochází k aktualizaci výše stravného, sazby pro základní náhradu za používání silničních motorových vozidel a také průměrných cen pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Tyto údaje byly pro rok 2018 zveřejněny ve Sbírce zákonů vyhláškou 463/2017 Sb, která vyšla 5.prosince 2017.

Sazby stravného pro tuzemské pracovní cesty jsou stanoveny pro podnikatelskou sféru v § 163 odst. 1 a pro státní správu v § 176 odst. 1 zákoníku práce. Určení konkrétní výše stravného se liší podle typu zaměstnavatele:

 •  pro zaměstnavatele ze státní a veřejné správy je výše stravného určena hranicemi, v nichž může být vyplaceno (dále je přesná výše stanovena interním předpisem);
 • pro zaměstnavatele soukromého sektoru je závazný pouze spodní limit, tedy minimální výše stravného, které musí zaměstnanci poskytnout.

Stravné pro rok 2018

Konkrétní výše stravného pro rok 2018 je následující:

 • 78 Kč až 93 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 119 Kč až 143 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 186 Kč až 223 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Připomeňme si krácení stravného v případě, kdy bylo zaměstnanci v podnikatelské sféře poskytnuto během pracovní cesty jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře a na které zaměstnanec finančně nepřispívá. Pak náleží zaměstnanci stravné, které se snižuje za každé bezplatné jídlo až o hodnotu:

 • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
 • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

Náhrada za použíti vozidla

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí pro rok 2018:

 1. u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,10 Kč
 2. u osobních silničních motorových vozidel nejméně 4,00 Kč (opět nárůst o 0,10 Kč)
 3. u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů nejméně dvojnásobek sazby pro osobní vozidlo, tedy minimálně 8,00 Kč

Náhrada za pohonné hmoty

Náhradu za spotřebované pohonné hmoty určí zaměstnavatel jako násobek ceny za pohonné hmoty a jejich spotřebovaného množství. Cenu pohonných hmot prokazuje zaměstnanec podle § 158 zákoníku práce dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Při předložení více dokladů s různou cenou, se vypočítá cena pohonných hmot aritmetickým průměrem. Pokud zaměstnanec není schopen doložit cenu pohonných hmot, zaměstnavatel použije pro určení výše náhrady průměrnou cenu, která je také uvedena ve vyhlášce.

Průměrné ceny pohonných hmot dané vyhláškou se pro rok 2018 oproti minulému roku zvýšily na:

 • 30,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů
 • 32,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů
 • 29,80 Kč u motorové nafty.

Výši spotřeby pohonných hmot silničního motorového vozidla vypočítá zaměstnavatel z údajů o spotřebě uvedených v technickém průkazu použitého vozidla. V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. k) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, si mohou stejným způsobem uplatnit výdaje na pracovní cesty i OSVČ.

 

Více o cestovních náhradách na seminářích.

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz