Skupinová registrace k DPH – novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup finanční správy
21. 9. 2017
Archivace účetních dokladů
8. 10. 2017

Připomeňme si, co skupinová registrace pro účely DPH znamená – jedná so o dobrovolnou registraci skupiny, která je vytvořená z jednotlivých osob, které jsou propojeny finančními, majetkovými nebo personálními vazbami. Zavedena do české legislativy byla již v roce 2008, a to v souladu s článkem 11 směrnice 2006/112/ES o společném systému DPH v EU. Skupina je brána jako jediný plátce DPH, jejím zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. Výhodou skupiny pro DPH je mimo jiné například počítání jen jednoho koeficientu pro krácení nároku na odpočet. Pokud tak někteří členové nemají plný nárok na odpočet, může jim sjednocení koeficientu prospět a zvýšit celkový nárok na odpočet skupiny. Za povinnosti skupiny odpovídají členové skupiny i po zrušení skupiny nebo po vystoupení členů ze skupiny, a to za období, ve kterém byli členy skupiny.

Dle novely zákona o DPH k 1. 7. 2017 zůstávají zachovány dva způsoby zrušení skupinové registrace k DPH – buď na základě vlastní žádosti skupiny, nebo z moci úřední. K žádné změně nedochází, pokud skupina podá žádost o zrušení registrace z vlastní vůle. Při jejím podání do 31. října příslušného kalendářního roku zruší správce daně registraci skupiny k poslednímu dni daného kalendářního roku a členové zrušené skupiny se stanou individuálními plátci DPH od 1. ledna roku následujícího.

Nová úprava se týká druhého způsobu zrušení skupinové registrace k DPH, a to z moci úřední. V případě, že skupina nadále již nesplňuje formální požadavky definované pro skupiny dle zákona o DPH nebo správce daně zjistí, že žádný z jejich členů nesplňuje podmínky pro členství ve skupině, přestává být skupina plátcem daně již dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení registrace. Novinka tedy umožňuje správci daně zrušit skupinovou registraci k DPH s dřívější platností, nikoliv až k poslednímu dni konkrétního kalendářního roku.

Novinkou je také přímé doplnění oznamovací povinnosti pro zastupujícího člena skupiny, který je povinen neprodleně informovat správce daně, pokud zjistí, že skupina nesplňuje podmínky dle zákona o DPH. Následně správce daně vydá rozhodnutí o zrušení skupinové registrace z moci úřední. Dle důvodové zprávy „neprodleně“ znamená, podat tuto informaci do 15 dnů ode dne, kdy daná skutečnost nastala. Při nesplnění této povinnosti hrozí zastupujícímu členovi skupiny sankce až do výše 500 000 Kč. Vzhledem k výši sankce je zřejmé, že je třeba oznamovat správci daně neprodleně veškeré změny týkající se podmínek pro fungování skupinové registrace, a to i takové, které nemusí nutně vést ke zrušení skupinové registrace ze strany správce daně.