aktuálně

Články

Technické zhodnocení majetku provedené nájemcem

Odčitatelná položka na podporu výzkumu a vývoje

Daňový řád - sankce

Paušální výdaje OSVČ

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Skupinová registrace k DPH
– novelizace zrušení

Jitka Levová, 2. října 2017

Připomeňme si, co skupinová registrace pro účely DPH znamená – jedná so o dobrovolnou registraci skupiny, která je vytvořená z jednotlivých osob, které jsou propojeny finančními, majetkovými nebo personálními vazbami. Zavedena do české legislativy byla již v roce 2008, a to v souladu s článkem 11 směrnice 2006/112/ES o společném systému DPH v EU. Skupina je brána jako jediný plátce DPH, jejím zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. Výhodou skupiny pro DPH je mimo jiné například počítání jen jednoho koeficientu pro krácení nároku na odpočet. Pokud tak někteří členové nemají plný nárok na odpočet, může jim sjednocení koeficientu prospět a zvýšit celkový nárok na odpočet skupiny. Za povinnosti skupiny odpovídají členové skupiny i po zrušení skupiny nebo po vystoupení členů ze skupiny, a to za období, ve kterém byli členy skupiny.

Dle novely zákona o DPH k 1. 7. 2017 zůstávají zachovány dva způsoby zrušení skupinové registrace k DPH - buď na základě vlastní žádosti skupiny, nebo z moci úřední. K žádné změně nedochází, pokud skupina podá žádost o zrušení registrace z vlastní vůle. Při jejím podání do 31. října příslušného kalendářního roku zruší správce daně registraci skupiny k poslednímu dni daného kalendářního roku a členové zrušené skupiny se stanou individuálními plátci DPH od 1. ledna roku následujícího.

Nová úprava se týká druhého způsobu zrušení skupinové registrace k DPH, a to z moci úřední. V případě, že skupina nadále již nesplňuje formální požadavky definované pro skupiny dle zákona o DPH nebo správce daně zjistí, že žádný z jejich členů nesplňuje podmínky pro členství ve skupině, přestává být skupina plátcem daně již dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení registrace. Novinka tedy umožňuje správci daně zrušit skupinovou registraci k DPH s dřívější platností, nikoliv až k poslednímu dni konkrétního kalendářního roku.

Novinkou je také přímé doplnění oznamovací povinnosti pro zastupujícího člena skupiny, který je povinen neprodleně informovat správce daně, pokud zjistí, že skupina nesplňuje podmínky dle zákona o DPH. Následně správce daně vydá rozhodnutí o zrušení skupinové registrace z moci úřední. Dle důvodové zprávy „neprodleně“ znamená, podat tuto informaci do 15 dnů ode dne, kdy daná skutečnost nastala. Při nesplnění této povinnosti hrozí zastupujícímu členovi skupiny sankce až do výše 500 000 Kč. Vzhledem k výši sankce je zřejmé, že je třeba oznamovat správci daně neprodleně veškeré změny týkající se podmínek pro fungování skupinové registrace, a to i takové, které nemusí nutně vést ke zrušení skupinové registrace ze strany správce daně.

 

 

 

 

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz