aktuálně

Články

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Schválení účetní závěrky

Jitka Levová, 4. dubna 2016

První termín dokončení závěrek za rok 2015 k datu 31. 3. 2016 (resp. k 1. 4. 2016) s podáním přiznání k dani z příjmů je úspěšně za námi, takže v účtárnách dochází k jistému zklidnění atmosféry. I přesto jsou s tímto pozávěrkovým obdobím spojené určité povinnosti, na které by se nemělo zapomenout. Mezi ně patří schválení účetní závěrky valnou hromadou včetně jejího zveřejnění ve Sbírce listin.

Valná hromada schvalující řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období (zpravidla tedy do 30. 6. následujícího roku) dle § 181 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

Pravidla pro valnou hromadu společností s ručením omezeným jsou řešeny v Zákoně o obchodních korporacích 90/2012 Sb.

Jednatel je povinen zajistit vyhotovení zápisu z tohoto jednání valné hromady dle § 189, přičemž by měl obsahovat (není třeba pořizovat notářský zápis):

 1. název a sídlo společnosti,
 2. místo a dobu konání valné hromady,
 3. jméno předsedy nebo svolavatele a zapisovatele,
 4. rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledků hlasování,
 5. případná odmítnutí jednatele poskytnout informace podle § 156 a
 6. obsah protestu společníka, jednatele, popřípadě člena dozorčí rady, je-li zřízena, týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující na valné hromadě požádá.

K zápisu se přiloží návrh, prohlášení a listina přítomných.

Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady jediný společník a valnou hromadu nahrazuje Rozhodnutí jediného společníka, které musí mít písemnou formu.

Valná hromada/jediný společník rozhoduje o rozdělení podílu na zisku nebo úhradě ztráty společnosti za předchozí účetní období. Podíly na zisku se rozdělují v poměru podílů společníků, pokud společenská smlouva neurčí jinak. Částka k rozdělení mezi společníky nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděl do rezervního fondu či jiných fondů (pokud je podle stanov či společenské smlouvy společnost povinně vytváří). Pokud společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost provedly podřízení se zákonu o obchodních korporacích a upravily své společenské smlouvy nebo stanovy, je možno, aby valná hromada rozhodla o zrušení rezervního fondu. Zdroje rezervního fondu je možno převést do nerozděleného zisku nebo rozhodnout o vyplacení rezervního fondu společníkům. Tento převod rezervního fondu i v rámci vlastního kapitálu musí být podložen zápisem z valné hromady.

Hospodářský výsledek minulého období je po závěrce dočasně zobrazen na účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. Základní účtování na základě valné hromady vypadají následovně:

 1. rozhodnutí o převedení zisku běžného účetního období na účet nerozděleného zisku minulých let MD 431/ D 428 Nerozdělený zisk minulých let
 2. rozhodnutí o úhradě ztráty ze zisku minulých let MD 428/ D 431
 3. převod ztráty běžného účetního období na účet neuhrazené ztráty minulých let MD 429/ D 431
 4. rozhodnutí o přídělu do rezervního fondu MD 431 / D 421
 5. rozhodnutí o vyplacení podílu na zisku MD 431/ D 364 Závazky ke společníkům při rozdělování zisku, s čím je samozřejmě spojený i předpis srážkové daně (ta je u fyzických osob 15%) – účtuje se MD 364/ D342

Účet 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení nesmí mí na konci roku žádný zůstatek.

Důležitým úkonem, který je spojený s ukončeným účetním obdobím, je zveřejnění účetní závěrky, v případě proběhlého auditu i zprávy o auditu účetní závěrky, zprávy o vztazích, výroční zprávy a nesmíme zapomenout i na výše popsané rozhodnutí valné hromady o schválení účetní závěrky a rozdělení zisku či úhradě ztráty ve Sbírce listin rejstříkového soudu. To je třeba učinit ve lhůtě 30 dnů od schválení a ověření účetní závěrky auditorem, což znamená za standardní situace odeslání těchto dokumentů na soud nejdéle do 31.7. následujícího roku. Nejzazší termín pro zveřejnění je konec bezprostředně následujícího účetního období, tj. standardně do 31.12. následujícího roku, a to i v případě, že by ke schválení nedošlo (dokumenty k závěrce roku 2015 by měly být vloženy nejpozději do 31.12.2016).

Nesplnění povinnosti zveřejnění může být sankcionováno správní pokutou nebo výrazně vyššími sankcemi dle zákona o účetnictví. K tomuto tématu existuje usnesení Vrchního soudu v Praze z roku 2014, kterým byla potvrzena pořádková pokuta uložená společnosti s ručením omezeným za nepředložení účetních závěrek do sbírky listin rejstříkového soudu. Vrchní soud v něm uvádí, že nutnost zakládat do sbírky listin příslušné účetní závěrky, platí pro všechny obchodní korporace. Nezaložení zákonem určené listiny do sbírky listin znamená nepřípustnou blokaci realizace principu formální publicity.

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz