aktuálně

Články

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Rozšíření režimu reverse charge
od 1. 10. 2016

Jitka Levová, 12. září 2016

Režim reverse charge je již zaběhnutým režimem v rámci DPH a nyní je tu jeho rozšíření na další komoditu. Poslední srpnový den letošního roku vláda schválila novelu nařízení vlády č. 361/2014 Sb. o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti. Novou oblastí, na kterou se režim přenesení daňové povinnosti bude vztahovat, jsou vybrané telekomunikační služby. Cílem nařízení je zabránit daňovým únikům, které byly zjištěny i při poskytování některých telekomunikačních služeb. Tato novela nařízení vlády začne platit 1. října 2016 (ač se původně předpokládala účinnost již od 1. 7. 2016, následně od 1. 9. 2016, nakonec byla schválena s účinností od 1. 10. 2016).

Pro zopakování si uveďme, že v režimu přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge) se přesouvá povinnost přiznat a zaplatit daň z dodavatele na odběratele. V zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je tato oblast upravena v § 92a až § 92i a zákon rozděluje použití režimu reverse charge na trvalé a dočasné, kdy dočasnému režimu podléhá dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedené právě v novelizovaném nařízení vlády č. 361/2014 Sb.

Poslední novela rozšiřuje režim přenesení daňové povinnosti na okruh velkoobchodních telekomunikačních služeb poskytovaných mezi podnikateli v elektronických komunikacích. Režim reverse charge bude nově od října aplikován na poskytnutí služby elektronických komunikací na základě smluv o přístupu k sítím elektronických komunikací, smluv o propojení sítí elektronických komunikací nebo na základě nákupu a prodeje těchto služeb, a to za podmínek stanovených v zákoně č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Telekomunikační služby byly poslední komoditou, u které bylo možné zavést reverse charge nařízením vlády v rámci dočasného použití režimu přenesení daňové povinnosti. Vzhledem k závažnosti problému karuselových podvodů, projednává v současné době poslanecká sněmovna komplexní novelu daňových zákonů s navrhovanou účinností od 1. ledna 2017, jejíž součástí je rozšíření přenesené daňové povinnosti v rámci tzv. trvalého použití na ostatní skupiny zboží a služeb, u kterých to členským státům směrnice EU umožňuje. Jedná se o poskytnutí pracovníků pro provedení stavebních nebo montážních prací, dále o dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky, zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a rovněž dodání nemovitosti prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu.

Dále naleznete seznam zboží a služeb, u kterých se uplatňuje režim přenesené povinnosti:

Dočasné použití Účinnost od
převod povolenek na emise skleníkových
plynů
1. 4. 2011
dodání mobilních telefonů 1. 4. 2015
dodání zařízení s integrovanými obvody 1. 4. 2015
dodání herních konzolí, tabletů a laptopů 1. 4. 2015
dodání obilovin a technických plodin 1. 4. 2015 kukuřice a technické
plodiny (1. část),
1. 7. 2015 obiloviny a technické
plodiny (rozšíření o zbývající část),
1. 9. 2015 cukrová řepa
dodání plynu a elektřiny obchodníkovi 1. 2. 2016
poskytnutí vybraných telekomunikačních
služeb
1. 10. 2016

Trvalé použití Účinnost od
dodání zlata 1. 4. 2011
provedení stavebních prací včetně oprav 1. 1. 2012
zboží uvedené v příloze č. 5 zákona o DPH, např. dodání
použitého materiálu, šrotu, odpadu
1. 4. 2011
dodání nemovitosti (dodavatel si zvolil zdanění) 1. 1. 2016

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz