aktuálně

Články

Technické zhodnocení majetku provedené nájemcem

Odčitatelná položka na podporu výzkumu a vývoje

Daňový řád - sankce

Paušální výdaje OSVČ

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Rozšíření režimu reverse charge od 1. 2. 2016

Jitka Levová, 7. února 2016

Na konci ledna vyšla ve Sbírce zákonů novela č. 11/2016 Sb., kterou dochází ke změně nařízení vlády č. 361/2014 Sb. o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti. Novela začala platit 1.února 2016 a rozšiřuje dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty také na dodání plynu a elektřiny. Důvodem tohoto rozšíření je, že i u dodávek tohoto zboží dochází k rozsáhlým karuselovým podvodům.

Ministerstvo financí vysvětluje, že právě mechanismus přenesení daňové povinnosti, který spočívá v tom, že povinnost přiznat daň z přidané hodnoty se přesouvá z poskytovatele plnění na jeho příjemce, odstraňuje možnost vzniku tohoto typu podvodu. Jde především o podvody v řetězci, kdy dodavatel zboží nebo poskytovatel služby, tzv. chybějící obchodník, neuhradí daň na výstupu, zatímco konečný příjemce tohoto plnění uplatní nárok na odpočet daně na vstupu. Rozšířený režim budou uplatňovat pouze podnikatelské subjekty obchodující s těmito komoditami, fyzických osob se tento režim týkat nebude. Naposledy byl dočasný režim přenesení daňové povinnosti rozšířen v červenci a září loňského roku, a to o některé zemědělské plodiny.

V této novele bere ministerstvo také v úvahu problémy aplikační praxe související s limitem pro použití režimu přenesení daňové povinnosti v případě dodání vybraného zboží. V některých případech je totiž problematické stanovit, zda je již u zdanitelného plnění dosažen limit pro uplatnění režimu reverse charge či ne. Z toho důvodu byl do §2 nařízení vlády doplněn odstavec 5, podle kterého bude možné použít u vybraného zboží institut přenesení daňové povinnosti i v případě, že plnění bude nižší než 100 000 Kč, pokud se na tom odběratel s dodavatelem písemně dohodnou.

V zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je oblast režimu přenesení daňové povinnosti upravena v § 92a až § 92i. Zákon rozděluje použití režimu reverse charge na trvalé a dočasné. Trvalé použití tohoto režimu je uvedeno v zákoně v § 92b až 92e. Dočasnému režimu podléhá dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedené v již zmiňovaném nařízení vlády č. 361/2014 Sb. Seznam zboží a služeb, u kterých se uplatňuje režim přenesené daňové povinnosti, uvádíme v následující tabulce:

Přehled uplatnění režimu reverse charge platný od 1. února 2016

 

Trvalé použití

dodání zlata

provedení stavebních prací, včetně oprav

zboží uvedené v příloze č. 5 zákona o DPH, např. dodání použitého materiálu, šrotu, odpadu

dodání nemovitosti (dodavatel si zvolil zdanění)

Dočasné použití

převod povolenek na emise skleníkových plynů

dodání mobilních telefonů

dodání zařízení s integrovanými obvody

dodání herních konzolí, tabletů a laptopů

dodání surových či polozpracovaných kovů

dodání obilovin a technických plodin

dodání plynu a elektřiny obchodníkovi

Účinnost od

1. 4. 2011

1. 1. 2012

1. 4. 2011

1. 1. 2016

 

1. 4. 2011

1. 4. 2015

1. 4. 2015

1. 4. 2015

1. 4. 2015

1. 4. 2015 kukuřice a technické plodiny (1. část),
1. 7. 2015 obiloviny a technické plodiny (rozšíření o zbývající část),
1. 9. 2015 cukrová řepa

1. 2. 2016

 

 

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz