aktuálně

Články

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Režim reverse charge
u telekomunikačních služeb

Jitka Levová, 10. dubna 2017

S účinností od 1. 10. 2016 byl nařízením vlády rozšířen režim přenesení daňové povinnosti v oblasti DPH (tzv. reverse charge) na poskytnutí vybraných služeb elektronických komunikací. Ke správné aplikaci tohoto nařízení vydalo Generální finanční ředitelství (GFŘ) dne 29. 9. 2016 „Informaci“ k aplikaci tohoto režimu u poskytnutí služby elektronických komunikací. I přes toto zveřejnění Informace narůstaly dotazy a nadále přetrvávala nejistota, jak postupovat zejména v případech „přefakturace“ služeb elektronických komunikací či poskytnutí těchto služeb zaměstnancům. Z toho důvodu se GFŘ rozhodlo  vydat dne 2.2.2017 Dodatek k již zveřejněné Informaci, kde upřesnilo použití režimu přenesení daňové povinnosti zejména v oblasti nákupu a prodeje služeb elektronických komunikací.

V dodatku jsou upřesněny podmínky, které zakládají povinnost použít režim přenesení daňové povinnosti.

 1. Přenesení daňové povinnosti se použije v situaci, kdy poskytovatel i příjemce služby jsou plátci DPH a jsou pro účely dané transakce podnikateli v elektronických komunikacích. To znamená, že:
  • plátce splní povinnost dle zákona o elektronických komunikacích a je veden v Evidenci podnikatelů v elektronických komunikacích (seznam zveřejňovaný Českým telekomunikačním úřadem). Nebo tuto povinnost dle zákona o elektronických komunikacích sice nesplní, ale činnost dle tohoto zákona fakticky vykonává. Kompetentním orgánem pro posouzení, zda daný plátce je či není podnikatelem v elektronických komunikacích, je Český telekomunikační úřad
  • předpokladem pro výkon komunikační činnosti, která je předmětem podnikání v elektronických komunikacích, je zároveň skutečnost, že plátce se chová jako podnikatel dle § 420 odst. 1 nového občanského zákoníku (NOZ). Dle tohoto ustanovení je za podnikatele se zřetelem ke konkrétní činnosti považován ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku
  • definice podnikatele vycházející z NOZ je také východiskem pro posouzení aplikace režimu přenesení daňové povinnosti u konkrétní transakce. Předpokladem je, že plátce se pro účely konkrétní transakce chová jako podnikatel – tedy nakupuje službu se záměrem ji následně prodat s cílem dosáhnout zisku. V konečném důsledku není rozhodující, zda ji prodá se ziskem nebo zisku nakonec v konkrétním případě nedosáhne
 2. Přenesení daňové povinnosti se nepoužije v situaci, kdy příjemce nakupuje vymezenou službu elektronických komunikací za účelem vlastní spotřeby .
  • příjemce je účastníkem služeb elektronických komunikací, u kterých je současně jejich koncovým uživatelem, nebo sice není koncovým uživatelem, ale nakupuje tyto služby za účelem umožnění jejich spotřeby dalším koncovým uživatelům (např. zaměstnancům, dceřiným společnostem, nájemníkům, ubytovaným osobám, atd.). Podstatné je, že tak nečiní se záměrem dosáhnout zisku u vymezené služby a dané služby pouze „přefakturuje“. V tomto případě  nebude toto plnění podléhat režimu přenesení daňové povinnosti.
  • Rozhodující tedy je, že plátce pořizuje dané služby nikoliv za účelem jejich dalšího prodeje, ale výlučně za účelem jejich konzumace (ať už plátcem nebo subjektem, kterému plátce službu pouze „přefakturuje“).

 

 

 

 

 

 

 

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz