aktuálně

Články

Technické zhodnocení majetku provedené nájemcem

Odčitatelná položka na podporu výzkumu a vývoje

Daňový řád - sankce

Paušální výdaje OSVČ

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Příloha v účetní závěrce od 2016

Jitka Levová, 3. března 2017

Pokud Vás v nadpise článku překvapila předložka „v“, opravdu to není překlep. Doposud používaný termín Příloha k účetní závěrce se od roku 2016 mění na termín Příloha v účetní závěrce.

Vyhláška pro podnikatele č.500/2002 Sb. uvádí povinnost ji sestavit a je specifikována jako dokument, který vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Příloha představuje nedílnou součást účetní závěrky a poskytuje významné informace pro uživatele účetní závěrky, které není možné vyčíst pouze z výkazů.

Jestliže v případě povinnosti zveřejnění rozvahy je třeba se podívat, v jaké kategorii účetních jednotek je příslušná společnost zařazena a jakou rozvahu dle zařazení sestavuje (u mikro a malých účetní jednotek nepodléhajících povinnému auditu se sestavuje rozvaha pouze ve zjednodušeném rozsahu, u ostatních účetních jednotek, tedy u malé povinně auditované, střední a velké, se sestavuje rozvaha v plném rozsahu), v případě přílohy je dána její povinnost zveřejnění pro všechny společnosti stejně bez ohledu na kategorizaci -  přílohu je třeba zveřejnit u všech typů účetních jednotek do Sbírky listin. Pro doplnění uvádíme informaci také ohledně výkazu zisku a ztráty, kde všechny obchodní společnosti (bez ohledu na kategorizaci účetních jednotek) ho sestavují v plném rozsahu, avšak takto sestavený výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu nemají povinnost zveřejnit mikro a malé účetní jednotky nepodléhající povinnému auditu. U těchto mikro a malých účetních jednotek tedy najdeme ve Sbírce listin pouze rozvahu ve zjednodušeném rozsahu a přílohu, což podle mého názoru nepředstavuje pro uživatele účetních závěrek kompletní údaje.

Pro přílohu není na rozdíl od výkazů nikde stanoven její přesný formát, ale od roku 2016 je k dispozici první upřesnění, jak v případě sestavení přílohy postupovat – novela vyhlášky říká, že informace v ní se uvádějí v tomtéž pořadí, v jakém jsou vykázány položky v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. To znamená, že bychom měli postupovat řádek po řádku jednotlivého výkazu a pokud existují důvody pro vysvětlení jakékoli hodnoty v něm uvedené, měly by tyto informace být v příloze řazeny chronologicky podle řádků daného výkazu.

Příloha může být sestavena buď:

 • v plném rozsahu nebo
 • ve zkrácené verzi

Zkrácený rozsah mohou využít malé a mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, všechny ostatní jednotky sestavují přílohu v plném rozsahu.

Konkrétně je obsah přílohy definován pro jednotlivé kategorie účetních jednotek s odkazem na vyhlášku následovně:

 • Velké účetní jednotky =  §39 + §39b + §39c
 • Střední účetní jednotky = §39 + §39b
 • Malé a mikro účetní jednotky povinně auditované = §39 + §39a
 • Malé a mikro účetní jednotky povinně neauditované = §39

Z výše uvedeného je zřejmé, že základní informace v příloze jsou vymezeny § 39 vyhlášky a ty musí uvést všechny účetní jednotky bez ohledu na jejich kategorizaci.

Dle § 39 se povinně uvádějí následující údaje:

 • informace dle § 18 odst. 3 zákona o účetnictví (tj. obchodní firma, sídlo, IČ, údaje o zápisu do rejstříku, právní forma, informace o likvidaci, předmět podnikání nebo činnosti, rozvahový den, okamžik sestavení účetní závěrky),
 • informace o použitých obecných účetních zásadách, metodách a odchylkách,
 • informace o použitém oceňovacím modelu a technice při ocenění reálnou hodnotou,
 • výše závazkových vztahů s dobou splatnosti delší než 5 let,
 • výše závazkových vztahů krytých zárukami,
 • výše záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů poskytnutých členům řídících, kontrolních a případně správních orgánů, s uvedením podrobných informací o těchto transakcích,
 • výše a povaha položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem,
 • celková výše závazkových vztahů, podmíněných závazkových vztahů a poskytnutých věcných záruk (zvlášť se uvádějí penzijní závazky a závazky vůči konsolidačnímu celku),
 • průměrný přepočtený počet zaměstnanců.

Tento paragraf také stanoví povinnost malé a mikro účetní jednotce bez povinného auditu uvést informace o nabytí vlastních akcií nebo podílů (ostatní účetní jednotky mají položku uvedenou přímo v rozvaze v pasivech).

Nejdůležitější změny pro rok 2016 vyplývající z §39a, §39b a §39c:

Malé a mikro účetní jednotky s povinným auditem musí uvést u jednotlivých položek dlouhodobých aktiv zůstatky na začátku a konci účetního období, přírůstky a úbytky, výši opravných položek a oprávek na začátku a konci účetního období, jejich zvýšení či snížení, dále výši úroků, pokud jsou součástí ocenění majetku.

Velké a střední účetní jednotky musí přímo do přílohy uvést informaci o navrhovaném rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty. To znamená, že již dopředu bude při sestavení účetní závěrky nutná spolupráce účetního oddělení s vedením společnosti, aby bylo možné tuto informaci již do samotné účetní závěrky uvést. Naopak již není nutné uvádět náklady na statutární audit.

Jen pro velké účetní jednotky platí povinnost doplnit do přílohy informace o rozčlenění tržeb z prodeje zboží, výrobků a služeb podle kategorie činností a zeměpisných trhů (do konce roku 2015 platila tato povinnost pro všechny povinně auditované účetní jednotky). Pokud by však informace o členění tržeb, resp. jejich uvedení a tím i zveřejnění v příloze vedlo k vážnému poškození firmy, nemusí je účetní jednotka uvést, ale musí informovat o vynechání těchto údajů v příloze. Takovým důvodem by mohlo být například udržení obchodního tajemství.

Důležitým bodem příloh všech účetních jednotek, které budou sestavovat první účetní závěrku podle novelizovaného zákona o účetnictví a novelizovaných vyhlášek a českých účetních standardů, bude uvedení převodového můstku k nové podobě rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Údaje minulého období budou v nových výkazech často vykazovány v jiné části výkazu, než tomu bylo do konce roku 2015. Bez uvedení informací, kam byly položky přetříděny, by se uživatelé účetních závěrek nemuseli v nových výkazech roku 2016 dobře zorientovat.

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz