aktuálně

Články

Technické zhodnocení majetku provedené nájemcem

Odčitatelná položka na podporu výzkumu a vývoje

Daňový řád - sankce

Paušální výdaje OSVČ

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků v rámci EU

Jitka Levová, 28. srpna 2017

Evropským zákonodárným procesem prošly v nedávné době významné právní akty, jejichž účelem je předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu. Nová právní úprava, která stanoví povinnosti některým podnikatelům v souvislosti s převody peněžních prostředků, má 2 hlavní pilíře a těmi jsou:

  • nařízení EU 2015/847, o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků (WTR2)
  • směrnice EU 2015/849, o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu (AML4)

Evropská směrnice AML4 a některé části nařízení WTR2 se v českém právu projevily již od 1.ledna 2017, a to novelizací zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Evropské nařízení WTR2 je použitelné přímo jako zákon s datem účinnosti 26. června 2017.

Nově schválená pravidla pro peněžní převody se budou aplikovat v případě, kdy alespoň jeden z poskytovatelů platebních služeb (zejména banky) je usazen v EU. Cílem nařízení je úplná dohledatelnost převodů platebních prostředků v celém platebním řetězci. Nařízení se týká všech převodů peněžních prostředků (tedy i bankovních převodů, včetně anonymních elektronických peněz) prováděných poskytovateli platebních služeb. Výjimku představují převody prováděné pomocí vybraných platebních prostředků, jakým je např. platební karta nebo mobilní zařízení. Aby bylo možné výjimku uplatnit, musí se jednat výhradně o platbu za zboží nebo za služby a zároveň musí být převod doprovázen číslem identifikujícím příslušnou platební kartu, nástroj nebo zařízení.

Nařízení rozlišuje mezi převody peněžních prostředků v rámci EU, což je případ, kdy jsou oba poskytovatelé platebních služeb usazeni v EU, a pak mimo EU, kdy  poskytovatel platebních služeb na straně příjemce je usazen mimo EU. Hlavním rozdílem je, zda jsou některé údaje poskytovány na žádost druhého poskytovatele platebních služeb, jak se to děje u převodů v rámci EU, nebo doprovází převod vždy, jako je tomu u převodů mimo EU. Rozsah poskytovaných informací se dále rozlišuje podle výše částky transakce.

Údaje doprovázející převody peněžních prostředků jsou poskytovatelé dle nařízení WTR2 povinni uchovávat po dobu 5 let. Pokud nedojde u plátce a příjemce k ověření identifikačních údajů, pak poskytovatel platebních služeb nesmí transakci umožnit. To se týká všech převodů peněžních prostředků, tedy jak v rámci EU, tak mimo EU.

Shrňme údaje, které v souladu s tímto nařízením doprovázejí peněžní převody:

  • u všech částek - čísla účtů plátce i příjemce
  • u částek nižších než 1 000 EUR – jména plátce a příjemce
  • u částek vyšších než 1 000 EUR – kromě jména plátce i příjemce také adresa, číslo úředního osobního dokladu, identifikační číslo klienta nebo datum a místo narození plátce

Jak je již uvedeno výše, údaje jsou v případě, kdy je jak plátce, tak příjemce platby usazen v EU, poskytovány na žádost; v případě, kdy je poskytovatel platební služby na straně příjemce usazen mimo EU, musí být tyto údaje poskytnuty vždy (týká se především údajů uvedených bod druhou a třetí odrážkou).

Povinností spojené s kontrolou klienta dle novely zákona AML
v souvislosti se směrnicí AML4

Vedle  zmiňované identifikační povinnosti mají povinné osoby, kterými jsou např. obchodníci se zbožím, povinnost kontrolovat klienta v případech vymezených v zákoně. Před novelizací se tato povinnost kontroly týkala v pouze obchodů s hodnotou vyšší než 15 000 EUR a obchodů s politicky exponovanou osobou. Nově platí povinnost kontroly pro případy, kdy obchod v hazardní hře dosáhne částky 2 000 EUR nebo pokud obchod podnikatele v hotovosti dosáhne částky 10 000 EUR. Kontrola klienta dle novelizace znamená zjišťování vlastnické a řídící struktury klienta a jeho skutečného majitele.

Novela AML zákona také výrazně omezuje možnost, kdy není nutné identifikaci a kontrolu klienta provádět.  Místo toho zavádí zjednodušenou identifikaci a kontrolu klienta. Ta se omezuje především na zjištění identifikačních údajů klienta, ale je možné ji využít jen v situacích daných zákonem. U předplacených platebních karet a u plateb prováděných pomocí mobilního zařízení se identifikace a kontrola klienta obvykle provádět nemusí.

Na dodržování povinností dle  AML zákona dohlíží nově zřízený Finanční analytický úřad (FAÚ), který od 1. ledna 2017 nahradil Finanční analytický útvar při Ministerstvu financí.

Výše uvedená právní úprava výrazně rozšiřuje stávající povinnosti poskytovatelům platebních služeb, ale také povinným osobám dle  AML zákona. Bude na nich, aby své procesy, služby a produkty těmto novým povinnostem přizpůsobili.

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz