aktuálně

Články

Technické zhodnocení majetku provedené nájemcem

Odčitatelná položka na podporu výzkumu a vývoje

Daňový řád - sankce

Paušální výdaje OSVČ

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Odčitatelná položka na podporu výzkumu a vývoje

Jitka Levová, 27. března 2018

Dle zákona o zákona o daních z příjmů mají podnikatelé investující do výzkumu a vývoje možnost uplatnit zvláštní odčitatelnou položku na výzkum a vývoj – do ní lze zahrnout především vlastní náklady spojené s výzkumem a vývojem (například mzdy a materiál). Využitím této odčitatelné položky od základu daně ve skutečnosti dochází k uplatnění příslušných nákladů dvakrát (jednou jako daňově uznatelný náklad a jednou jako odčitatelná položka od základu daně.) a k dosažení  daňové úspory.

Definice výzkumu a vývoje

Výzkumem a vývojem se obecně rozumí systematická tvůrčí práce konaná za účelem získání nových znalostí nebo jejich využití. Tyto znalosti obsahují prvek novosti a řeší vědeckou či odbornou nejistotu. Právě  ocenitelný prvek novosti  by měl pomoci odlišit činnosti výzkumu a vývoje od ostatních činností.

Zahrnutelné náklady

Náklady, které lze do odčitatelné položky zahrnout:

 • přímé náklady: mzdy a odměny zaměstnanců v pracovním poměru a z dohod o provedení práce a pracovní činnosti, podílejících se na řešení projektu, včetně povinných odvodů, dále spotřeba materiálu, náklady na certifikace,
 • odpisy (nebo jejich část) hmotného movitého majetku a nehmotného majetku, používaného v přímé souvislosti s řešením projektu, a to včetně účetních odpisů drobného majetku,
 • ostatní provozní náklady jako knihy, časopisy, telekomunikační poplatky, elektrická energie, vodné, stočné pod.

Způsob uplatnění odpočtu

Odpočty se uplatňují formou snížení základu daně v daňovém přiznání. V případě, kdy společnost vykáže daňovou ztrátu nebo nemá dostatečně vysoký základ daně, lze odpočet  nárokovat i během následujících 3 zdaňovacích období.

V případě podání dodatečného daňového přiznání na nižší daňovou povinnost neuplatněná část odpočtu nezaniká, ale lze ji převést do dalšího období s respektováním tříleté lhůty.

Projekt výzkumu a vývoje

Projekt  výzkumu a vývoje je důležitou, resp. nezbytnou součástí využití této odčitatelné položky a je definován zákonem  jako dokument, ve kterém poplatník před zahájením řešení projektu výzkumu a vývoje vymezí svou činnost ve výzkumu a vývoji. Projekt výzkumu a vývoje musí být schválen poplatníkem ještě před zahájením jeho řešení.

Dle zákona musí projekt  obsahovat:

 • základní identifikační údaje o poplatníkovi, kterými jsou obchodní firma nebo název poplatníka, jeho sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, popřípadě jméno a příjmení poplatníka, je-li poplatník fyzickou osobou, místo jeho trvalého pobytu a místo podnikání
 • dobu řešení projektu (doba ode dne zahájení do dne ukončení řešení projektu)
 • cíle projektu, které jsou dosažitelné v době řešení projektu a vyhodnotitelné po jeho ukončení
 • předpokládané celkové výdaje (náklady) na řešení projektu a předpokládané výdaje (náklady) v jednotlivých letech řešení projektu
 • jména osob, které budou odborně zajišťovat řešení projektu s uvedením jejich kvalifikace a formy pracovněprávního vztahu k poplatníkovi
 • způsob kontroly a hodnocení postupu řešení projektu a dosažených výsledků
 • den a místo schválení projektu
 • jméno a podpis odpovědné osoby za projekt výzkumu a vývoje.

Aby mohly být náklady (výdaje) uplatněny v odpočtu, musí:

 • být výdaji (náklady) vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů,
 • být evidovány odděleně od ostatních výdajů (nákladů) poplatníka, a to v oddělené evidenci v členění na jednotlivé projekty a jednotlivé účetní případy. Tato evidence musí splňovat požadavek přehlednosti a prokazatelnosti  s tím, že důkazní břemeno je na poplatníkovi.

Zákon uvádí i  náklady (výdaje), pro které odpočet uplatnit nelze, jedná se o následující:

 • výdaje (náklady), na které již byla (i jen zčásti) poskytnuta podpora z veřejných zdrojů
 • obecně služby
 • licenční poplatky
 • nehmotné výsledky výzkumu a vývoje pořízené od jiných osob

Důvodem, proč není umožněno uplatnění služeb, je obrana před možným dvojím uplatněním odčitatelné položky – jak u dodavatele, který poskytl službu výzkumu a vývoje, tak u odběratele, který ji nakoupil pro svůj vlastní projekt výzkumu a vývoje. Zde se jedná např. o odborné analýzy, testy, výpočty, úpravy dílů a nářadí, nákup vývojových prací, modelování.  Výjimku u služeb tvoří pouze uznatelné výdaje (náklady) vynaložené za účelem certifikace výsledků výzkumu a vývoje - jedná se o aktivity, kterými projekt končí a certifikací je schválen nový výrobek k provozu, je zajištěna právní ochrana výsledků výzkumu a vývoje patentem, ochrannou známkou či licencí.

Je třeba doplnit, že v září roku 2017 byla ze strany GFŘ vydána Informace k projektu výzkumu a vývoje jako nezbytné podmínce pro uplatnění odpočtu dle § 34 odst. 4 a 5 zákona o daních z příjmů. Důvodem vydání bylo i zvýšení informovanosti a právní jistoty poplatníků daně z příjmů právnických a fyzických osob při uplatňování nepřímé daňové podpory výzkumu a vývoje.

GFŘ zde např. zdůrazňuje, že projekt výzkumu a vývoje musí být sepsán a schválen před samotným zahájením výzkumné či vývojové aktivity, musí být písemný a ucelený. Neníí povinností správce daně aktivně sjednocovat několik dokumentů, aby získal veškeré zákonné náležitosti projektové dokumentace. GFŘ klade důraz i na vedení průběžné dokumentace a evidence postupů řešení projektu, a to nejen v souvislosti s podmínkou jeho pozdější kontroly a hodnocení. Vedení podpůrné evidence lze jen doporučit,  přestože zákon samotný takovou podmínku přímo neobsahuje. V závěru Informace GFŘ naznačuje, že nesplnění všech zákonných náležitostí projektu může vést k tomu, že správce daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje neuzná. Proto pokud poplatníci chtějí získat daňovou úsporu využitím odčitatelné položky výzkumu a vývoje, měli by této Informaci GFŘ a krokům v ní uvedeným věnovat zvýšenou pozornost.

Buďte v obraze a sledujte naše semináře.

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz