aktuálně

Články

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Novela zákoníku práce 2017

Jitka Levová, 16. května 2017

Plánovaná novela zákoníku práce měla původně platit již k 1. dubnu 2017, s největší pravděpodobností nabude účinnosti k 1. červenci 2017. Finální podoba zákona ještě není úplně dokončena, avšak můžeme si shrnout základní navrhované změny:

1) Zavedení kategorie vrcholových řídících zaměstnanců

Měla by být zavedena zvláštní nová kategorie zaměstnanců, tzv. vrcholových řídících zaměstnanců. Takovým zaměstnancem se může na základě dohody se zaměstnavatelem stát vedoucí zaměstnanec v přímé řídící působnosti statutárního orgánu anebo takto vymezenému vedoucímu zaměstnanci přímo podřízený vedoucí zaměstnanec. Podmínkou je, že musí být odměňován smluvní mzdou a výše pravidelného měsíčně vypláceného výdělku musí být minimálně ve výši 75 000 Kč. Snahou změny je umožnit těmto zaměstnancům vyšší flexibilitu pracovní doby, když pro ně nebudou platit limity co do výše pracovní doby, rozvržení práce, odpočinku mezi směnami apod. Zaměstnanci v tomto režimu nebudou mít nárok na příplatek za práci ve svátky, práci přesčas či práci o víkendech.

2) Převedení na jinou práci

Další změnou je chystané zrušení jednostranného převedení zaměstnance zaměstnavatelem na jiný druh práce v rámci institutu tzv. převedení na jinou práci. Do budoucna bude muset zaměstnavatel zaměstnanci přidělit jinou vhodnou práci v rámci „výkonu jiné práce“.

Pokud bude spočívat taková nová práce v činnostech, které nejsou uvedeny v pracovní smlouvě v rámci sjednaného druhu práce, lze jeho zařazení na takovou práci realizovat jen se souhlasem zaměstnance. Pak bude třeba změnit pracovní smlouvu ohledně druhu práce, a to jejím písemným dodatkem. V případě, že zaměstnanec odmítne tuto práci, která je ve smyslu zákoníku práce pro něj vhodná, bude se jednat o překážku v práci na straně zaměstnance, za kterou mu nebude náležet mzda.

Výše uvedený nutný souhlas zaměstnance se změnou druhu práce platí až na výjimku, kdy je nezbytné odvrátit mimořádné události, živelní katastrofy apod. V takové situaci bude i nadále zaměstnavatel oprávněn přidělit zaměstnanci jinou práci bez jeho souhlasu.

3) Změny u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Zde se jedná o návrh, kdy zaměstnancům pracujícím na dohodu o provedení práce (DPP) a dohodu o pracovní činnosti (DPČ) bude garantováno právo nejen na minimální mzdu, ale také na zaručenou mzdu a na zákonné přestávky a dobu odpočinku mezi jednotlivými směnami. U DPČ je i další návrh, aby se dodržování rozsahu práce, který je u těchto dohod stanoven maximálně na 20 hodin týdně, sledovalo v období 26 po sobě jdoucích týdnů práce nikoliv jako je tomu dnes po dobu až 52 týdnů.

4) Práce z domu neboli home working

V případě využití práce z domova, tzv. home workingu, by mělo dojít k upřesnění – zaměstnavatel například bude zavázán uhradit zaměstnanci náklady spojené s komunikací mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, a i další náklady, které vzniknou zaměstnanci při výkonu práce z domova. Také by zde mělo být ustanovení, dle kterého je zaměstnavatel povinen přijmout opatření, které zabrání izolaci pracovníka z domu (například by měl nastavit pravidla pro možnosti setkávání takového zaměstnance na pracovišti se svými kolegy v případě, kdy o to zaměstnanec bude mít zájem a o setkání požádá).

Mezi povinnosti zaměstnavatele bude například patřit i zajištění technického a programového vybavení potřebného pro výkon práce a včetně zajištění ochrany údajů, které se zpracovávají dálkovým přenosem. Zaměstnanec na druhé straně musí chránit data a údaje.

Dále je v návrhu, aby se při odměňování těchto zaměstnanců nepoužila ustanovení o náhradním volnu za práci přesčas, za noční práci, za práci v sobotu a v neděli a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí, a při poskytování platu ustanovení o zvláštním příplatku a příplatku za rozdělenou směnu.

5) Čerpání dovolené

Dle návrhu by neměl být nárok na dovolenou již počítán za odpracované dny, ale měl by být stanoven z týdenní pracovní doby, tedy za odpracované hodiny.

6) Doručování písemností

Zde se jedná o očekávanou a žádanou změnu, kdy písemnost, jako je například výpověď z pracovního poměru, musí být ze zákona doručena zaměstnanci do vlastních rukou. A to buď na pracovišti osobně, nebo poštou. Dle doručení se odvíjí i začátek běhu výpovědní doby a následně i ukončení pracovního poměru. Dnes Česká pošta písemnost ukládá standardně po dobu 15 kalendářních dnů, zákoník práce ale předpokládá lhůtu 10 pracovních dnů. Proto v praxi nastávají rozpory ohledně doručení písemnosti zaměstnanci. Nově zaměstnanec bude muset písemně sdělit zaměstnavateli svou adresu, čímž bude zaměstnavateli usnadněno doručování důležitých písemností.

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz