aktuálně

Články

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Plánovaná novela zákoníku práce
na rok 2017

Jitka Levová, 2. června 2016

Od dubna roku 2017 by měla začít platit novela zákoníku práce. Její konečná podoba není ještě finalizována, nicméně je zřejmé již nyní několik oblastí, kterých by se měla dotknout. Těmi základními oblastmi jsou:

1) Nová úprava práce z domova

Posílení prostoru pro skloubení pracovního a rodinného života mají přinést změny v úpravě výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele, tzv. homeworking. Dle novely by podmínky výkonu práce mimo pracoviště měly získat pevnější pravidla – např. sám zaměstnanec by si mohl rozvrhovat svou pracovní dobu, z čehož vyplývá i nemožnost uplatnit některé osobní překážky v práci a dále náhradu mzdy či platu. Novela by také měla zakotvovat konkrétní povinnosti na úseku BOZP či povinnost zaměstnavatele pokrýt technické a energetické náklady zaměstnance při výkonu práce z domova.

Zde je třeba upozornit i na druhou stránku věci, že firmy by musely nově například zabránit přílišné izolaci pracovníků pracujících z domova od těch, kteří jsou v kanceláři. Firma by musela nově zajišťovat, aby se lidé pracující z domova pravidelně potkávali s běžnými zaměstnanci.

2) Změny v úpravě dovolené

Návrh na úpravu dovolené zatím pracuje se dvěma variantami: první z nich nabízí pouze některé dílčí změny, aniž by se měnila koncepce dovolené jako takové; druhá naopak navrhuje zásadní změnu v podmínkách vzniku práva na dovolenou a její čerpání. Obecně řečeno by mělo dojít k opuštění dovolené za odpracované dny a vznik práva na dovolenou by měl být založen na týdenní pracovní době zaměstnance, od které by se pak odvozovala i délka dovolené. V budoucnu bychom se tedy měli řídit odpracovanými hodinami, nikoliv směnami. Tímto by došlo ke zjednodušení dosud zbytečně složitého výpočtu nároku na dovolenou.

3)  Zakotvení institutu vrcholových řídících zaměstnanců

Novela počítá se zavedením nového pojmu tzv. vrcholových řídících zaměstnanců jako zvláštní kategorie vedoucích zaměstnanců (což jsou zaměstnanci přímo podléhající statutárnímu orgánu/zaměstnavateli a zaměstnanci o stupeň pod nimi). Jedním z kritérií pro zařazení do takové pozice by měla být i výše měsíčního výdělku, kdy je navrhována hranici alespoň 100 000 Kč (částka se může ještě měnit). Cílem této změny má být zejména možnost, aby si vrcholoví manažeři mohli sami určovat režim pracovní doby, výměnou za to, že si nebudou nárokovat příplatky za práci přesčas.

4) Úprava hromadného propouštění

V oblasti hromadného propouštění a přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů novela reaguje na judikaturu Soudního dvora Evropské unie a upravuje počty propouštěných zaměstnanců u zaměstnavatelů rozdělených na části. Je stanovena povinnost vypracovat sociální plán včetně vymezení jasných pravidel, při kterých nastává přechod práv a povinností.

5) Změny u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

U dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, kam patří dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce, jsou projednávány změny týkající se především zákonné garance doby odpočinku, povinnost zaměstnavatele evidovat odpracovanou dobu, ochrany odměny z dohody a práva na dovolenou, kdy právo na dovolenou by zaměstnanci pracujícímu na základě dohody o pracovní činnosti příslušelo přímo ze zákona (nikoliv pouze na základě „dobrovolné“ domluvy se zaměstnavatelem jako je tomu doposud).

Další změny

Mezi dalšími změnami je např. zjednodušení pravidel pro doručování, neboť v současné době je často nemožné zaměstnanci, který nechodí do práce a nepřebírá poštu, doručit jakoukoli písemnost. Novela by se dále měla zabývat institutem přeložení, prevencí před stresem a obtěžováním, odměnami za pracovní pohotovost a průměrným výdělkem.

 

 

 

 

 

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz