aktuálně

Články

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Novela zákona o účetnictví od 1. 1. 2016

Jitka Levová, 2. listopadu 2015

Novela zákona o účetnictví především zapracovává do české legislativy nové právní předpisy Evropské unie. Hlavními změnami jsou kategorizaci účetních jednotek a konsolidačních skupin podle velikosti, znovuzavedení jednoduchého účetnictví pro některé účetní jednotky a snaha o snížení administrativní zátěže pro menší účetní jednotky.

Kategorizace účetních jednotek

Jedná se o nejvýznamnější změnu této novely a dle ní se účetní jednotky budou členit na následující čtyři kategorie:

Mikro účetní jednotka – k rozvahovému dni nebude překračovat alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot:

 1. aktiva celkem 9 000 000 Kč,
 2. roční úhrn čistého obratu 18 000 000 Kč,
 3. průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 10.

Malá účetní jednotka - k rozvahovému dni nebude překračovat alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot:

 1. aktiva celkem 100 000 000 Kč,
 2. roční úhrn čistého obratu 200 000 000 Kč,
 3. průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50.

Střední účetní jednotka - k rozvahovému dni nebude překračovat alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot:

 1. aktiva celkem 500 000 000 Kč,
 2. roční úhrn čistého obratu 1 000 000 000 Kč,
 3. průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 250.

Velká účetní jednotka - k rozvahovému dni bude překračovat alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot:

 1. aktiva celkem 500 000 000 Kč,
 2. roční úhrn čistého obratu 1 000 000 000 Kč,
 3. průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 250.

Za velkou účetní jednotku se vždy považuje subjekt veřejného zájmu a vybrané účetní jednotky jako např. organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR a zdravotní pojišťovny.

Kategorizace konsolidačních skupin

Na zavedení kategorizace účetních jednotek navazuje kategorizace konsolidačních skupin, kdy se bude rozlišovat:

Malá konsolidační skupina - k rozvahovému dni nebude překračovat alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot:

 1. aktiva celkem 100 000 000 Kč,
 2. čistý obrat 200 000 000 Kč,
 3. průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50.

Střední konsolidační skupina - k rozvahovému dni nebude překračovat alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot:

 1. aktiva celkem 500 000 000 Kč,
 2. roční úhrn čistého obratu 1 000 000 000 Kč,
 3. průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 250.

Velká konsolidační skupina - k rozvahovému dni bude překračovat alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot:

 1. aktiva celkem 500 000 000 Kč,
 2. roční úhrn čistého obratu 1 000 000 000 Kč,
 3. průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 250.

Režim jednoduchého účetnictví

Režim jednoduchého účetnictví vrací novela pro velmi malé účetní jednotky, které nebyly založeny za účelem dosahování zisku a pro které by vedení podvojného účetnictví bylo administrativně a finančně náročné. Obchodní společnosti a účetní jednotky povinně auditované musí vést podvojné účetnictví.

Vést jednoduché účetnictví budou moci nově spolky, odborové organizace, organizace zaměstnavatelů, církve a náboženské společnosti a honební společenstva, pokud jejich celkové příjmy za poslední účetní období nepřesáhnou 3 miliony korun, hodnota jejich majetku nebude větší než 3 miliony korun a nebudou plátci DPH.

Zpráva o platbách vládám

Tuto zprávu budou sestavovat a zveřejňovat velké účetní jednotky a subjekty veřejného zájmu především z důvodu větší transparentnosti plateb odváděných vládám. Bude se jednat o účetní jednotky, které působí v těžebním průmyslu nebo v odvětví těžby dřeva v původních lesích.

Další informace získáte na semináři Novela zákona o účetnictví a na našich dalších seminářích k účetní legislativě.

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz