aktuálně

Články

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Připravovaná novela DPH 2017

Jitka Levová, 2. května 2016

Do vnějšího připomínkového řízení vstoupil návrh novely zákona o DPH, která by měla začít platit od 1. ledna 2017. Tato novela mj. rozšiřuje režim přenesení daňové povinnosti a zavádí nový typ daňového subjektu – nespolehlivé osoby.

Návrh ještě musí projít standardním legislativním procesem na půdě Poslanecké sněmovny a Senátu, ale shrnutí nejdůležitějších navrhovaných změn uvádíme v následujícím textu již nyní:

Rozšíření lokálního reverse-charge

Boj proti karuselovým podvodům nepolevuje a Ministerstvo financí nadále pokračuje v uplatňování metody přenesené daňové povinnosti u dalších vybraných kategorií zboží a služeb u tuzemských transakcí. Nově by měl být režim zaveden na poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce a dále u různých forem nucených dodání majetku.

Institut nespolehlivé osoby

Nový institut by měl zajistit možnost označit statutem nespolehlivosti i jiné osoby než jsou plátci, a to v případě, kdy vykazují srovnatelně společensky škodlivé jednání jako nespolehlivý plátce. Cílem tohoto opatření je zamezit účelovému rušení registrace již označených nespolehlivých plátců. Díky deregistraci se totiž „zbaví“ statutu nespolehlivého plátce a pak se mohou opětovně registrovat jako plátci již bez tohoto označení.  Ručení za neodvedenou daň na straně odběratele by při obchodování s nespolehlivými osobami bylo obdobné jako při obchodování s nespolehlivými plátci.

Rozšíření ručení

Měl by být rozšířen okruh situací, kdy příjemce zdanitelného plnění ručí za DPH neodvedenou poskytovatelem, a to konkrétně o případ, kdy je úplata za zdanitelné plnění poskytnuta ve virtuální měně (např. bitcoin).

Další změny se týkají uskutečněného zdanitelného plnění ve specifických případech:

Plnění poskytovaná na dlouhodobé bázi

Pokud bude zdanitelné plnění poskytované po dobu delší než 12 měsíců a během tohoto období nedojde k přijetí úplaty s povinností přiznat daň, má se považovat za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku.

Povinnost odvést DPH z přijatých záloh

Dochází k doplnění výčtu údajů (v návaznosti na rozsudky Evropského soudního dvora), které musí být o plnění známy ke dni přijetí zálohy, aby v takovém případě vznikla povinnost přiznat DPH ještě před uskutečněním plnění. To bude dostatečně definováno, pokud bude známo zboží, které se má dodat či služba, která se má poskytnout, dále sazba, místo plnění a osoba, která plnění uskutečňuje. Nová definice potvrdí dosavadní výklad okamžiku vykázání DPH při prodeji poukázek/voucherů.

Přefakturace služeb

V případě, kdy plátce nakoupí službu a tu přeúčtuje na jinou osobu (a požaduje za službu od této osoby úplatu), by měl být za den uskutečnění zdanitelného plnění považován až den vystavení daňového dokladu. Toto pravidlo se použije, pokud plátce nebude přeúčtovávat plnění rozvahově a zároveň nebude uplatňovat související nárok na odpočet a navyšovat přeúčtovanou částku.

Mezi dalšími změnami najdeme:

Úprava definice dlouhodobého majetku

V případě dlouhodobého majetku pronajatého na základě finančního leasingu bude muset nájemce sledovat účel použití tohoto pronajatého majetku. Důvodem sledování jsou případné úpravy původně uplatněného nároku na odpočet DPH.

Manka

Případy nedoložených mank, zničení, ztrát nebo odcizení obchodního majetku by se neměly dále posuzovat jako použití pro účely nesouvisející s ekonomickou činností plátce. To znamená, že nevznikne povinnost odvést DPH na výstupu, ale povinnost vyrovnat původně uplatněný odpočet DPH na vstupu.

Vracení DPH turistům ze zemí mimo EU

Za účelem zjednodušení a současně snížení zatížení celní správy navrhuje novela zavést možnosti elektronického potvrzování výstupů zboží z Evropské unie při vracení DPH turistům. Uvažuje se také o zvýšení hodnoty nakoupeného zboží v jednom kalendářním dnu, u kterého lze žádat o vracení daně, na 4 000 Kč včetně daně (nyní je tato částka 2 000 Kč včetně DPH).

Rozšíření definice osoby povinné k dani

Za osobu povinnou k dani by měl být nově považován podílový fond a podfond investičního fondu.

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz