aktuálně

Články

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Jitka Levová, 27. března 2017

Blíží se datum 3. dubna 2017, tedy termín, do kterého je třeba podat přiznání k dani z příjmů. Připomeňme si, že kromě podnikatelů musí podat přiznání i zaměstnanci, kteří kromě svého zaměstnání vykonávají také podnikatelskou činnost nebo mají i jiné druhy příjmů, kterým jsou např. příjmy z pronájmu či z kapitálového majetku. Pokud nemá poplatník pouze příjmy ze závislé činnosti dle §6, kdy pro rok 2016 může využít zjednodušený pouze dvoustránkový formulář přiznání, musí vyplnit „plnou“ verzi přiznání. S tou může být spojeno určité riziko chyb. Jaké chyby to mohou být?

 1. Chyba v uplatněných odpočtech a slevách
  1. Zde bývá nejčastějším nedostatkem, že se poplatníci snaží uplatnit zvýhodnění, na která nemají nárok, nebo je uplatňují v nesprávné výši. Příkladem je výše zvýhodnění vyplývající ze smlouvy z penzijního připojištění, kdy je možné si snížit základ daně maximálně o 12 000 Kč. Pro uplatnění této maximální výše daňové úlevy je třeba naspořit ale vyšší částku. Platí zde, že od celkové naspořené částky se odečte právě částka ve výši 12 000 Kč a až tento rozdíl je možné v přiznání uplatnit. Častou chybou je, že si poplatníci od základu daně odčítají celou naspořenou částku uvedenou na potvrzení od pojišťovny, což je samozřejmě špatně.
  2. U životního pojištění se stává, že poplatníci se snaží uplatnit odpočty i ze smlouvy, která nesplňuje zákonné podmínky pro uplatnění odpočtu. Snížení daňového základu je možné pouze v případě, že výběr prostředků je umožněn nejdříve po 60 měsících od uzavření smlouvy a zároveň také nejdříve v roce, kdy pojištěný dosáhne věku 60 let. Současně musí platit, že smlouva neumožňuje průběžný výběr.
  3. Úroky z úvěru na bydlení – zde se chybuje v tom, že poplatníci se snaží uplatnit odpočty úroků z úvěrů na nemovitost, kterou v daném roce prodali a tudíž k poslednímu dni roku, za který se sestavuje přiznání, nebyly již jejími vlastníky. Tím však nesplňují zákonné podmínky odpočtu.
 2. Chybějící přílohy
  1. Pro případy uplatnění odčitatelných položek v daňovém přiznání platí, že tyto uvedené skutečnosti je potřeba doložit příslušnou přílohou, tj.  případě penzijního či životního pojištění potvrzením o naspořených/uhrazených částkách v rámci daného roku, u úroků z úvěru na bydlení potvrzením o zaplacených úrocích. V případě uplatnění daňového zvýhodnění na děti se často zapomíná na doložení potvrzení druhého z poplatníků (manžela nebo manželky) nebo jeho čestného prohlášení, že daňové zvýhodnění v daném roce neuplatňuje. Zde platí, že daňové zvýhodnění může uplatnit pouze jeden z manželů. Pokud poplatník podá přiznání bez povinných příloh, vyzve ho finanční úřad k nápravě. V případě této chyby nevyměřuje finanční úřad žádné sankce, Pouze se může stát, že pokud poplatník žádá o vrácení přeplatku na dani, může dojít ze strany finančního úřadu ke zdržení se zasláním částky poplatníkovi do doby, než budou přílohy doplněny a přiznání bude kompletní.
 3. Administrativní náležitosti
  1. Nejčastější administrativní chybou bývá opomenutí podpisu, kterým poplatník potvrzuje úplnost a správnost vyplněného přiznání. I mně samotné se před několika lety „povedlo“ podpis zapomenout a doplnění jsem musela realizovat návštěvou finančního úřadu a dopodepsáním. Pokud si tedy tyto cesty na FÚ chcete ušetřit, nezapomeňte se pod přiznání podepsat.
 4. Nedodržení termínu pro odevzdání daňového přiznání
  1. Spousta poplatníků bohužel odkládá zpracování přiznání na poslední chvíli a nakonec nestihnou termín dodržet a podat přiznání včas. Pokud se tak stane, mohou využít lhůty následujících 5 pracovních dní po řádném termínu, během nichž mohou přiznání podat a také uhradit případnou daň vyplývající z přiznání. Pokud stihnout splnit tuto náhradní lhůtu, nečeká je žádný postih. V případě, kdy tuto náhradní lhůtu nevyužijí, bude jim vyměřena pokuta ve výši 0,05% ze stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýš však 5% stanovené daně.
  2. V případě, kdy si poplatník uvědomuje, že by přiznání nestihl podat včas v termínu do 3. dubna, může využít služeb daňového poradce, který na základě plné moci za něj přiznání podá. Potom se lhůta prodlužuje o 3 měsíce, a termín pro podání daňového přiznání se pak posouvá na 3. července 2017. Podepsaná plná moc na daňového poradce však musí být správci daně doručena nejpozději 3. dubna 2017.

 

 

 

 

 

 

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz