aktuálně

Články

Technické zhodnocení majetku provedené nájemcem

Odčitatelná položka na podporu výzkumu a vývoje

Daňový řád - sankce

Paušální výdaje OSVČ

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Náležitosti daňového dokladu

Po rozsáhlých změnách týkající se vystavování daňových dokladů platných od 1.1.2013 se na tuto oblast zaměřuje i mnohý správce daně. Pojďme si tedy shrnout základní informace pro toto téma, abyste minimalizovali případné chyby a vyvarovali se možným pokutám ze strany finančního úřadu.

Daňové doklady mohou mít listinnou nebo elektronickou podobu. Pokud si plátce zvolí elektronickou formu daňového dokladu, musí osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje, s tímto souhlasit.

Základní náležitosti daňového dokladu jsou uvedeny v zákoně o DPH, v §29 a měl by je obsahovat každý daňový doklad. Těmito náležitostmi jsou:

 • Označení poskytovatele plnění, tj. dodavatele (zahrnuje obchodní jméno včetně dodatku ke jménu a sídlo)
 • Daňové identifikační číslo osoby poskytovatele (dodavatele)
 • Označení příjemce plnění, tj. odběratele (zahrnuje obchodní jméno včetně dodatku ke jménu a sídlo)
 • Daňové identifikační číslo osoby příjemce plnění (odběratele)
 • Evidenční číslo daňového dokladu
 • Rozsah a předmět plnění
 • Den vystavení daňového dokladu
 • Den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň
 • Jednotkovou cenu bez daně (případně slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně)
 • Základ daně
 • Sazbu daně
 • Výši daně, která musí být uvedena v Kč

Razítko ani podpis nepatří mezi povinné náležitosti daňového dokladu a daňový doklad je tedy nemusí obsahovat.

U daňového dokladu je třeba po celou dobu lhůty jeho uchovávání (což je 10 let)) zajistit věrohodnost původu, neporušenost obsahu a jeho čitelnost.

Více informací (co je běžný daňový doklad, zjednodušený daňový doklad), jaké jsou zvláštní typy daňových dokladů a jejich specifika (splátkový kalendář, platební kalendář, doklad k přijaté platbě apod.), jaká je vazba daňového dokladu na uplatnitelnost nároku na odpočet daně a mnoho dalšího se dozvíte na semináři Fakturace od A do Z s lektorkou Ivanou Palečkovou.

 

 

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz