aktuálně

Články

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Možnosti prominutí pokut u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Jitka Levová, 18. dubna 2017

V březnu letošního roku byl novelizován pokyn GFŘ D-29, který vstoupil v platnost v červenci loňského roku a týká se prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení. Jeho novelou došlo k dalšímu rozšíření možností o úplné nebo částečné prominutí udělených sankcí za nepodání kontrolního hlášení.

Jedna z úlev je umožněna plátcům DPH, kteří v roce 2016 pochybili v souvislosti s podáním kontrolního hlášení, a vznikla jim povinnost uhradit některou z pevných pokut ve výši 10 000 Kč, 30 000 Kč nebo 50 000 Kč. Tito plátci mají nyní možnost požádat svého správce daně o prominutí dvou pokut, a to bez ohledu na příčinu pochybení. Za rok 2017 bude možné za obdobných podmínek prominout maximálně jednu pokutu.

V současné době je možné podle tohoto pokynu prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení např. v situaci, kdy povinnost nebyla splněna v případě nepříznivého zdravotního stavu či živelní pohromy. Březnová novelizace pokynu je v podstatě výsledkem tlaku veřejnosti a také reakcí  na dosavadní praktické dopady sankčního systému kontrolního hlášení. Výsledkem tak je jeho rozšíření o další ospravedlnitelné důvody k prominutí sankcí.

Kromě plošného prominutí jedné pokuty ročně je například možné:

  • prominout pokutu 50 000 Kč, pokud se plátce s reakcí na výzvu k podání kontrolního hlášení opozdí maximálně o 5 dní
  • prominout pokutu ve výši 30 000 Kč, pokud plátce reaguje na výzvu k odstranění nesrovnalostí nejdéle 5 dní po zákonném termínu u od počátku bezchybně podaných kontrolních hlášení.

V novelizaci pokynu se také odrazilo rozhodnutí Ústavního soudu ohledně doručování písemností prostřednictvím emailu, což se týká zejména osob, které nemají zřízenou datovou schránku a uvedou do kontrolního hlášení pro komunikaci emailovou adresu. Dle novely pouhé odeslání písemnosti emailem již neznamená její doručení. Jako důvod bylo uvedeno, že veřejnou datovou síť nelze považovat za zcela spolehlivou, proto se výzva nemusí do dispozice plátce vůbec dostat anebo se k ní dostane s určitým časovým odstupem.

Podrobné informace ohledně rozsahu ospravedlnitelných důvodů, podání žádosti a postupů v řízení o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení najdete v aktualizovaném pokynu GFŘ  na webových stránkách Finanční správy. Můžeme ho shrnout, že i když se finanční správa na jedné straně snažila udělat vstřícný krok s dalšími možnostmi pro prominutí penále, na straně druhé vytvořila pro podání a vyřízení žádosti dosti složitý a administrativně náročný postup, který se skládá z několika fází. Správce daně nejprve posuzuje, zda subjekt splnil základní podmínky, následně zkoumá, zda existoval ospravedlnitelný důvod, kterému přiřadí procentuální ohodnocení (to může dle okolností být 50, 70, 90 nebo 100 %). V závěrečném kroku testuje subjekt, zda plní své povinností ve správě daní.  Výsledná částka sankce může být snížena tak, že i přes naplnění ospravedlnitelného důvodu dojde k zamítnutí žádosti. Je tedy na zvážení každého plátce, zda se mu podání žádosti o prominutí penále „vyplatí“. Navíc má finanční správa na vyřízení žádosti celých 6 měsíců, což celý proces značně prodlužuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz