aktuálně

Články

Technické zhodnocení majetku provedené nájemcem

Odčitatelná položka na podporu výzkumu a vývoje

Daňový řád - sankce

Paušální výdaje OSVČ

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění 2018

Jitka Levová, 29. prosince 2017

Nařízením vlády č. 343/2017 Sb. byly stanoveny s účinností od 1. ledna 2018 údaje o průměrné mzdě a z ní plynoucí redukční hranice pro výpočet důchodů v roce 2018. Tyto údaje jsou potřebné pro výpočet minimálních a maximálních vyměřovacích základů a tím se od nich odvíjí i výše záloh pojistného osob samostatně výdělečně činných pro následující kalendářní rok. Všeobecný vyměřovací základ pro rok 2018 je stanoven na základě statistických údajů za rok 2016 a přepočítací koeficient je stanoven na základě statistických údajů za první pololetí roku 2017. Ten vyjadřuje nárůst průměrných mezd za toto období. Součin obou výše uvedených veličin, tedy stanoveného všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu je předpokládanou průměrnou mzdou za rok 2017. Z té se vychází pro stanovení důchodů v roce 2018. Není možné vycházet ze skutečné průměrné mzdy za rok, neboť rozhodné údaje musí být známy již k 1. lednu 2018 a skutečné statistické údaje jsou vyhodnoceny až později.

Údaje pro stanovení záloh na rok 2018:

  • všeobecný vyměřovací základ činí 28 250 Kč
  • přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení činí 1,0612
  • průměrná mzda činí 29 979 Kč (28 250 x 1,0612) – pro srovnání v roce 2017 byla průměrná mzda ve výši 28232 Kč (27 156 × 1,0396)

Minimální zálohy

Zvýšením průměrné mzdy se v roce 2018 navyšují také minimální zálohy na zdravotní pojištění, a to ze stávajících 1 906 Kč na 2 024 Kč měsíčně. Nárůst o 118 korun je nejvyšší od roku 2009, kdy vzrostly zálohy z částky 1 456 Kč na 1 590 Kč. Osoby samostatně výdělečně činné, které v roce 2017 platí zálohy nižší než 2 024 Kč, nesmí zapomenout změnit výši záloh již za leden 2018 (splatnost lednových záloh je do 8. února 2018).

 

 

 

S účinností od 1. ledna 2018 se rovněž zvyšuje minimální vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění, a to z důvodu zvýšení minimální mzdy platné od roku 2018 (ta činí 12 200 Kč). Minimální pojistné zaměstnanců a osob bez zdanitelných příjmů tak bude činit 1 647 Kč. Zvýší se také vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem osobám, za které je plátcem zdravotního pojištění stát, a to ve výši 7 177 Kč na kalendářní měsíc. Pojistné vypočtené z tohoto vyměřovacího základu činí 969 Kč měsíčně.

Stále platí, že OSVČ, za které platí pojistné stát, nemusí v prvním roce podnikání hradit zálohy na zdravotní pojištění. V druhém roce jsou již povinné zálohy platit – její měsíční výše se vypočte na základě skutečně dosažených příjmů a výdajů v roce prvním.

Nová kategorie státních pojištěnců

Mezi ty, za které hradí pojištění stát, patří především nezaopatřené děti, studenti, důchodci, příjemci rodičovského příspěvku, ženy a další osoby na mateřské dovolené, uchazeči o zaměstnání, osoby závislé na péči další osoby, příjemci dávek nemocenského pojištění a další. Nově mezi ně přibudou i někteří vysokoškolští studenti starší 26 let, za něž bude zdravotní pojištění platit stát.

Studenti starší 26 let se dosud nepovažovali za nezaopatřené děti a museli si platit minimální zdravotní pojištění jako osoby bez zdanitelných příjmů. Do nové kategorie studentů starších 26 let budou patřit studenti prvního doktorského studijního programu prezenční formy studia, kteří studují v rámci standardní doby studia a nejsou zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými. Za dobu uvedeného studia se bude považovat také kalendářní měsíc, v němž osoba ukončila uvedené studium.

Rok 2017 2018
Minimální vyměřovací základ 14.116 Kč 14 990 Kč
Minimální měsíční záloha 1 906 Kč 2 024 Kč

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz