aktuálně

Články

Technické zhodnocení majetku provedené nájemcem

Odčitatelná položka na podporu výzkumu a vývoje

Daňový řád - sankce

Paušální výdaje OSVČ

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Manka a škody z pohledu DPH
novelizace postupu

Jitka Levová, 22. prosince 2017

Připomeňme si, co je manko – jedná se o inventarizační rozdíl mezi skutečným stavem majetku a jeho stavem v účetnictví, a to v případě, kdy skutečný stav majetku je nižší než evidovaný stav. Manko se obdobně jako škoda účtuje do nákladů (na účet 549), podmínky jeho daňové uznatelnosti jsou obdobné jako u škody.

Existují i situace, kdy manka mohou být kompenzována s přebytky, což je možné pouze v případě neúmyslné záměny příslušné zásoby - příkladem může být záměna stejného zboží v různých barevných provedeních apod. Pro možnost kompenzace mank a přebytků z důvodu záměny musí platit, že manka a přebytky jsou ve stejné výši a vznikly ve stejném zdaňovacím období.

Pokud vzniknou manka a škody, které nejsou řádně doloženy, například nejsou řešeny pojišťovnou nebo nejsou předepsány odpovědné osobě k úhradě, je u nich plátce povinen vrátit původně uplatněný odpočet. Zde došlo k novelizaci v postupu, a to s účinností od 1. 7. 2017, Vrácení odpočtu se nově nebude řešit odvodem daně na výstupu jako doposud, ale provede se přes vyrovnání odpočtu v případě krátkodobého majetku (dle §  77 odst. zákona o DPH), případně přes úpravu odpočtu u dlouhodobého majetku (§ 78e zákona o DPH). Pokud jsou případy zničení, ztráty nebo odcizení obchodního majetku plátcem řádně doloženy, původně uplatněný nárok na odpočet daně zůstává zachován a není třeba ho vracet.

Popišme si situaci vrácení odpočtu podrobněji:

  • týká se konkrétně majetku, u kterého došlo ke zničení, ztrátě či odcizení, které nejsou řádně doloženy ani potvrzeny, a to dnem, kdy se plátce o těchto skutečnostech dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl
  • vyrovnání nebo úpravu odpočtu je třeba provést z částky původně skutečně uplatněného odpočtu
  • povinnost upravit či vyrovnat uplatněný odpočet vzniká nejpozději ke dni provedení inventarizace majetku

K této novince byla vydána ze strany Generálního ředitelství podrobná Informace GFŘ k vyrovnání a odpočtu, v níž se dozvíme, jak správně a průkazně doložit zničení, ztrátu a odcizení, aby nebylo nutné provádět vyrovnání odpočtu a dále způsob provedení vyrovnání či odpočtu včetně lhůty, do kdy je potřeba provést. Více přímo v dokumentu MF.

Metoda vyrovnání

Vyrovnání se použije u krátkodobého majetku, kterým rozumíme materiál, zboží, výrobky a polotovary –  týká se tedy zásob, a to těch, u kterých se původně odpočet DPH uplatnil v minulosti ve lhůtě tří let. Plátce by měl být schopen určit částku původně uplatněného odpočtu daně, tedy odpočet z původního dokladu. Pokud plátce není schopen za žádných okolností zjistit výši původně uplatněného odpočtu, pak pro vyrovnání nebo úpravu odpočtu použije metodu zjištění ocenění chybějícího majetku, kterou využívá v účetnictví.

Metoda úpravy

Úprava se použije v případě manka na dlouhodobém majetku, u něhož byl uplatněn odpočet ve lhůtě pěti let. Vrácena by měla být ta část odpočtu, která zbývá do celé pětileté lhůty.

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz