aktuálně

Články

Technické zhodnocení majetku provedené nájemcem

Odčitatelná položka na podporu výzkumu a vývoje

Daňový řád - sankce

Paušální výdaje OSVČ

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Změna v oblasti DPH – kontrolní hlášení

Počínaje 1. 1. 2016 budou plátci daně z přidané hodnoty povinni podávat kromě přiznání k DPH také tzv. kontrolní hlášení. Jedná se o speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení, avšak v souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti bude kontrolní hlášení nahrazovat původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH. Tento výpis z evidence bude k 1.1.2016 současně se zavedením kontrolního hlášení zrušen.

Důvodem zavedení kontrolního hlášení je pomoci finanční správě odhalit daňové úniky a podvody.

V kontrolním hlášení budou uváděny údaje z vystavených i přijatých daňových dokladů, a to i ze zjednodušených a případně dalších dokladů o dodání zboží nebo poskytnutí služeb. Jsou to údaje, které jsou plátci DPH povinni již v současné době dle zákona evidovat – základ daně, výše DPH – což jsou položky evidované běžně v záznamní povinnosti, která slouží jako podklad pro sestavení přiznání k DPH. Dalšími údaji v kontrolním hlášení bude i DIČ dodavatele či odběratele či datum zdanitelného plnění, a to jednotlivě pro každé zdanitelné plnění zvlášť.

Povinnost podat kontrolní hlášení se vztahuje na všechny plátce DPH, kteří ve sledovaném období:

  • uskuteční nebo přijmou zdanitelné plnění v tuzemsku
  • přijmou nebo poskytnou úplatu za toto plnění přede dnem uskutečnění tohoto plnění
  • obchodují ve zvláštním režimu pro investiční zlato a týká se následujících případů:
  • o přijetí zprostředkovatelské služby, u které byla uplatněna daň podle § 92 odst. 5 zákona o DPH;
  • o uskutečnění dodání investičního zlata osvobozeného od daně, u kterého má plátce nárok na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c) zákona o DPH
  • o investiční zlato vyrobené nebo zlato přeměněné na investiční zlato dle § 92 odst. 7 zákona o DPH).

Obecně lze říci, že do kontrolního hlášení se promítnou všechny transakce, které dáváme souhrnně do přiznání k DPH, ale pouze ty, které mají zdanitelné plnění v Česku. Osvobozená plnění se neuvádí.

Kontrolní hlášení bude podáváno pouze elektronicky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Ta bude zveřejněna v přiměřené lhůtě na Daňovém portále Finanční správy. Termín podání tohoto hlášení je shodný se lhůtou pro podání přiznání k DPH.

Další teoretické i praktické informace k zavedení kontrolního hlášení získáte na našich seminářích věnovaných dani z přidané hodnoty.

Zajímavě problematiku Kontrolních hlášení okomentoval Erik Best na Fsfinalword

Novější informace ke kontrolnímu hlášení naleznete v článku Kontrolní hlášení podrobně.

 

 

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz