aktuálně

Články

Technické zhodnocení majetku provedené nájemcem

Odčitatelná položka na podporu výzkumu a vývoje

Daňový řád - sankce

Paušální výdaje OSVČ

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Institut nespolehlivé osoby

Jitka Levová, 15. března 2017

Jednou ze změn obsažených v daňovém balíčku, který vejde v účinnost 1. dubna 2017, je novinka v zákoně o dani z přidané hodnoty, kterou se zavádí institut tzv. nespolehlivé osoby.

Připomeňme si existující institut nespolehlivého plátce, který byl zaveden novelou zákona o DPH počínaje 1. lednem 2013, kdy nespolehlivým plátcem DPH se stává takový plátce, který závažným způsobem poruší své povinnosti ve vztahu ke správě daně.

Zavedení tohoto institutu je alternativním postihem ke zrušení registrace u plátců, kteří závažným způsobem poruší své povinnosti v oblasti DPH, ale kterým z důvodu jejich obratu převyšujícího 1 000 000 Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců nelze zrušit registraci k DPH, tzn. týká se  povinných plátců DPH. Tito plátci zůstávají i nadále plátci daně, ale je jim přidělen zvláštní status. Sankční povahu má již samotné označení „nespolehlivý plátce“, neboť tento údaj se zveřejňuje a každý si může ověřit, zda daný plátce je nebo není takto označen. Dalšími sankčními účinky, které jsou s tímto označením spojené, je povinné měsíční zdaňovací období dle ustanovení § 99 a 99a zákona o DPH a skutečnost, že osoba, která přijímá zdanitelná plnění od nespolehlivého plátce, ručí za nezaplacenou daň z tohoto přijatého plnění dle ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH.

Jako doplnění k výše uvedenému paragrafu  zákona o DPH týkajícího se institutu nespolehlivého plátce byla vydána Generálním finančním ředitelstvím informace s přesnou definicí, kdo bude jako nespolehlivý plátce označen. Uveďme si alespoň pár příkladů z tohoto upřesnění - nespolehlivým plátcem se stane plátce, který:

  • porušil své zákonem stanovené povinnosti, jejichž důsledkem bylo vyměření daně podle pomůcek a tato daň činila alespoň 500 000 Kč
  • který je podezřelý z provádění nebo z účasti na podvodu
  • který dluží za poslední minimálně tři měsíce na DPH celkem více než 500 000 Kč atd.

Více detailů z této informace GFŘ naleznete v našem dřívějším článku nazvaném Nespolehlivý plátce.

Cílem zavedení nového institutu nespolehlivé osoby je zabránit situacím, kdy byl plátce daně označen za nespolehlivého a následně účelově zrušil svoji registraci plátce. Tím se tzv. očistil, a poté se opět zaregistroval jako plátce, samozřejmě již bez „nálepky nespolehlivosti“.

Obecně za nespolehlivou osobu může správce daně označit jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobu, a to i tu, která není plátcem DPH, pokud závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě DPH jako je tomu u nespolehlivého plátce. Tento nový institut se bude vztahovat nejen na povinnosti vyplývající ze zákona o DPH, ale taktéž povinnosti dle daňového řádu. O nespolehlivosti osoby rozhodne správce daně rozhodnutím. Dojde-li ke zrušení registrace nespolehlivého plátce, stává se tato osoba nespolehlivou osobou okamžikem, kdy přestane být plátcem. Stejně jako v případě nespolehlivého plátce bude s největší pravděpodobností vydána ze strany GFŘ podrobná informace, ve které bude upřesněno, kdo bude jako nespolehlivá osoba označen. Obdobně jako v případě nespolehlivého plátce vznikne také seznam nespolehlivých osob, přičemž důsledky obchodování s těmito osobami budou podobné.

Závěrem lze říci,  že každý subjekt by měl věnovat zvýšenou pozornost výběru svých obchodních partnerů a kontrolovat si, zda nejsou v registru vedeni jako nespolehliví plátci DPH, anebo nově od 1. 4. 2017 jako nespolehlivé osoby. V případě uzavření obchodu s nespolehlivou osobou je hrozbou nejen ručení pro případ neodvedené daně, ale i automatické zahrnutí subjektu do možných podvodných řetězců.

 

 

 

 

 

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz