aktuálně

Články

Technické zhodnocení majetku provedené nájemcem

Odčitatelná položka na podporu výzkumu a vývoje

Daňový řád - sankce

Paušální výdaje OSVČ

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Evidence skutečných majitelů firem

Jitka Levová, 13. listopadu 2017

Od 1. ledna roku 2018 budou mít podnikatelé novou povinnost, která je dána novelou zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Dle této novely budou mít právnické osoby zapsané v příslušném veřejném rejstříku a svěřenské fondy povinnost evidovat své skutečné majitele. Tato informace bude zanesena v neveřejné části registru.

Pojem skutečného majitele je vymezen v zákoně č.253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. zákon proti praní špinavých peněz), kde je uvedeno, že skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě či ve svěřenském fondu.

Prokazování skutečného majitele bude mít svůj účel například v trestních řízeních nebo v dalších typech řízení, kdy budou informace o skutečném majiteli určitým způsobem využitelné. Svou funkci by měla tato nově zřízená evidence plnit i u zadávacích řízení veřejných zakázek, a to za účelem prokazování skutečného vlastníka určité právnické osoby (jakožto uchazeče o danou veřejnou zakázku v rámci zadávacího řízení).

K informacím z této evidence skutečných majitelů budou mít přístup:

 • soudy pro účely soudních řízení
 • orgány činné v trestním řízení
 • zpravodajské služby
 • správci daně
 • Česká národní banka
 • Národní bezpečnostní úřad
 • Nejvyšší kontrolní úřad
 • Ministerstvo vnitra
 • a dalším oprávněné subjekty

Výpis z evidence si bude moci nechat vystavit také osoba zapsaná v této evidenci. V evidenci skutečných majitelů se budou uvádět následující informace:

 • jméno
 • adresa místa pobytu (popř. také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu)
 • datum narození
 • rodné číslo
 • státní příslušnost
 • údaj o (i) podílu na hlasovacích právech, zakládá-li se postavení skutečného majitele na přímé účasti v právnické osobě, (ii) podílu na rozdělovaných prostředcích, zakládá-li se postavení skutečného majitele na tom, že je jejich příjemcem, anebo (iii) jiné skutečnosti, je-li postavení skutečného majitele založeno jiným způsobem.

Rozhodnou skutečností zapisovanou do evidence skutečných majitelů právnických osob bude informace, která prokazuje postavení konkrétní osoby jakožto skutečného majitele právnické osoby. Veškeré povinné osoby musí údaje o skutečném majiteli do evidence zapsat do 1 roku (resp. do 3 let) od nabytí účinnosti novely (tedy od 1. ledna 2018).

Do evidence skutečných majitelů budou moci provádět zápisy rejstříkové soudy a notáři. Zápis rejstříkovým soudem bude proveden, aniž by o tomto úkonu vydával rozhodnutí a pro provedení zápisu bude nutné podat k tomuto návrh oprávněnou osobou na předepsaném formuláři, který bude obsahovat veškeré potřebné a zákonem vyžadované náležitosti.

 

 

 

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz