aktuálně

Články

Technické zhodnocení majetku provedené nájemcem

Odčitatelná položka na podporu výzkumu a vývoje

Daňový řád - sankce

Paušální výdaje OSVČ

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Elektronická evidence tržeb

Jitka Levová, 25. dubna 2016

Dne 13. 4. 2016 vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 112/2016 Sb. zákon o evidenci tržeb. Oproti původnímu návrhu koalice odložila spuštění první etapy EET (u ubytovacích a stravovacích služeb) a ke spuštění dojde 1. prosince 2016, kdy tento zákon nabude účinnosti.

Spolu se zákonem o elektronické evidenci tržeb byl přijat také doprovodný zákon č. 113/2016, který např.:

 • zavádí slevu na dani z příjmů fyzických osob až 5 tis. Kč (při splnění určité minimální výše dílčího základu daně ze samostatné činnosti podle § 7 zákona o daních z příjmů) pro poplatníka, který v daném období poprvé zaeviduje tržby podle zákona o EET
 • snižuje sazbu DPH ze současných 21 % na 15 % u stravovacích služeb (k 1. 12. 2016)

Cílem nového zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb je podle ministra financí Andreje Babiše omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí, které je dnes rozděleno na podnikatele, kteří daně platí, a ty, kteří je neplatí. Do státní pokladny by opatření zavedená novým zákonem měla po zapojení všech odvětví podnikání přinést až 18 miliard korun ročně.

Evidenci tržeb bude podléhat velice široký okruh tržeb přijímaných v hotovosti (včetně platebních karet, stravenek atd.). U osob samostatně výdělečně činných půjde v podstatě o všechny příjmy z jejich běžného podnikání – výjimka je stanovena pro:

 • příjmy, které nejsou předmětem daně (např. u komisního prodeje nebude předmětem evidence celá tržba, ale jen provize komisionáře)
 • nahodilé příjmy (příjem z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý - např. příjem z nahodilého prodeje majetku zařazeného do obchodního majetku, inkaso pojistného plnění vztahujícího se k obchodnímu majetku)
 • příjmy zdaněné srážkovou daní (autorské honoráře za příspěvky do novin a časopisů apod. do 10 tis. Kč měsíčně).

Na jiné příjmy fyzických osob než z podnikání nebude povinná evidence dopadat – z režimu zákona o EET jsou například vyjmuty příjmy z pronájmu.

U poplatníka daně z příjmů právnických osob bude povinná evidence dopadat na všechny příjmy z podnikání, pokud se nejedná o příjem, který

 • není předmětem daně z příjmů (s obdobnými problémy jako u fyzických osob)
 • je nahodilý (stejně jako u fyzických jde příjem z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý)
 • podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
 • podléhá dani ze samostatného základu daně nebo
 • je z jiné činnosti než podnikání.

Zavedení elektronické evidence tržeb je rozděleno na 4 základní etapy:

 • 1. etapa: od 1. 12. 2016 do 28. 2. 2017- EET budou podléhat pouze tržby z ubytovacích a stravovacích služeb
 • 2. etapa: od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2018 - EET budou podléhat kromě tržeb z ubytovacích a stravovacích služeb také tržby z velkoobchodu a maloobchodu
 • 3. etapa: od 1. 3. 2018 do 31. 5. 2018 - EET budou podléhat tržby ostatních skupin podnikatelů kromě některých vybraných řemesel a vybraných výrobních činností a služeb
 • 4. etapa: od 1. 6. 2018 - EET budou podléhat tržby ze všech činností.

Podnikatel/poplatník, na kterého se vztahuje povinnost evidence, je povinen:

 • požádat správce daně o autentizační údaje, tj. zaregistrovat se do systému EET (o údaje lze žádat od 1. 9. 2016)
 • pořídit si zařízení pro elektronickou evidenci tržeb včetně zajištění přístupu na internet
 • v okamžiku tržby odeslat finanční správě datovou zprávu s údaji o této tržbě
 • vyčkat na obdržení tzv. fiskálního identifikačního kódu konkrétní transakce
 • vydat účtenku s tímto kódem identifikujícím konkrétní transakci (při výpadku spojení bude moci podnikatel vydat účtenku i bez unikátního kódu a povinné údaje bude muset odeslat ihned po obnovení připojení, nejpozději však do 48 hodin).

Zákazník bude moci si na základě obdržené účtenky následně ověřit, zda mu nebyla vydána falešná účtenka, tedy zda byla konkrétní platba doopravdy zaevidována v systému EET. Ministerstvo financí původně navrhovalo povinnost zákazníka převzít účtenku. Z tohoto požadavku však ministerstvo ustoupilo a z návrhu zákona tuto povinnost vypustilo. Bude tedy na zákazníkovi, zda účtenku bude či nebude požadovat. Pokud ji požadovat nebude, zákon tím neporuší.

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz