aktuálně

Články

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Změny v DPH od 2016

Jitka Levová, 25. listopadu 2015

Od roku 2016 čekají na plátce daně z přidané hodnoty změny v oblasti DPH, tou největší je podávání kontrolního hlášení, které by mělo pomoci finanční správě odhalit daňové úniky a podvody. Pomoci by finanční správě měl také režim přenesení daňové povinnosti, který se počínaje příštím rokem opět rozšíří.

1. Kontrolní hlášení

Jedná se o nový druh daňového přiznání, resp. tvrzení, který nenahrazuje klasické přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. Jsou ho povinni podat všichni plátci DPH, kteří v daném období přijali zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku nebo si uplatnili nárok na odpočet DPH. Obecně lze říci, že kontrolní hlášení dává do podrobného přehledu všechny transakce zobrazené souhrnně v přiznání k DPH, ale uvádí pouze ty, které mají zdanitelné plnění v Česku. Osvobozená plnění se neuvádí.

Kontrolní hlášení se bude podávat pouze v elektronické podobě, a to buď prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO), nebo přes datovou schránku, a to ve formátu xml a v předepsané struktuře. Termín podání tohoto hlášení je shodný se lhůtou pro podání přiznání k DPH.

První kontrolní hlášení bude třeba podat za zdaňovací období leden 2016, tj. do 25.2.2016. Pokud plátce kontrolní hlášení nepodá nebo se s ním opozdí, hrozí mu pokuta. Rozsah sankcí při nesplnění povinností souvisejících s kontrolním hlášením je dosti široký, od 1 000 Kč za pozdní podání až do 500 tisíc Kč v případě závažného maření správy daně.

2. Povinná elektronická podání pro všechny plátce DPH

V roce 2015 mohli fyzické osoby získat výjimku a podat přiznání k DPH (i další formuláře) v papírové podobě, a to v případě, pokud jejich obrat za předchozích 12 kalendářních měsíců nepřesáhl 6 milionů korun. Tato výjimka by měla od příštího roku přestat platit, s čímž počítá doprovodný zákon k elektronické evidenci tržeb (bude teprve projednáván v parlamentu).

Pokud legislativa vstoupí v platnost, přinese i další změny. Jednou z nich je například sleva na dani z příjmů fyzických osob ve výši 5 000 Kč pro poplatníka, který vede elektronickou evidenci tržeb.

3. Rozšíření režimu přenesené daňové povinnosti

Tento režim (tzv. reverse charge) spočívá v tom, že povinnost přiznat DPH se přesouvá z poskytovatele plnění na jeho příjemce. Během roku 2015 do tohoto režimu přibývaly postupně různé položky, nejprve to byly emisní povolenky, následně v druhé fázi některé obiloviny a technické plodiny, vybrané kovy, mobilní telefony, notebooky a tablety, herní konzole a integrované obvody. V červenci přibyly další druhy obilovin a technických plodin a od září se začal tento režim vztahovat i na cukrovou řepu.

Režim se vztahuje pouze na dodávky, jejichž částka na jednom dokladu přesáhne 100 tisíc korun v základu daně. Cílem zavedení tohoto režimu je snaha zabránit daňovým unikům při obchodování se všemi uvedenými druhy zboží.

Od roku 2016 přibude v tomto režimu další položka, a tou je dodání nemovité věci plátci, pokud plátce, který nemovitou věc dodává, uplatní daň podle § 56 odst. 5 zákona o DPH.

 

Semináře na téma DPH 2016:

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz