aktuálně

Články

Technické zhodnocení majetku provedené nájemcem

Odčitatelná položka na podporu výzkumu a vývoje

Daňový řád - sankce

Paušální výdaje OSVČ

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Dohadné položky

Jitka Levová, 13. listopadu 2015

Blíží se čas zpracování účetních závěrek a v rámci nich je třeba dodržet zásadu časové a věcné souvislosti. To znamená, že o účetních případech je třeba účtovat do období, v němž se uskutečnily a k výnosům vykázaným v rámci příslušného účetního období musí být přiřazeny náklady, které s těmito výnosy souvisejí.

V případě, že by se účetní jednotka rozhodla do příslušného účetního období o účetním případu, ke kterému nemá potřebné doklady, neúčtovat, dostala by se do konfliktu s ustanovením zákona o účetnictví § 7 odst. 1. Neprovedený účetní zápis do běžného účetního období by měl za následek, že účetní závěrka by nebyla poctivým a věrným obrazem, a stejně tak vykázaný hospodářský výsledek by nebyl stanoven ve správné výši.

Aby výše uvedené zásady byly dodrženy, je třeba v rámci účetní závěrky účtovat o dohadných položkách. Jedná se o případy, kdy účetní jednotka nemá k dispozici průkazné externí účetní doklady, ale informaci o tom, že účetní případ nastal a že patří do příslušného účetního období; ale nemá informaci o výši účtované částky, tedy zpravidla o výši pohledávky nebo závazku.

Výši dohadné položky si stanovuje účetní jednotka sama. Nejčastějším způsobem jejího určení je v případě závazků využití faktury či jiného obdobného dokladu obdrženého v účetním období následujícím a na kterém je vyčíslena skutečná výše závazku. Nebo je možné u nevyfakturované dodávky zboží, materiálu či služeb stanovit cenu podle ceníku dodavatele, podle jiné obdobné dodávky v běžném účetním období (zejména u opakujících se služeb) či přímým dotazem u dodavatele. Pokud částku dle obdobných dokladů nebo jiným způsobem není schopna účetní jednotka zjistit, stanoví výši účtované částky kvalifikovaným odhadem. Následně provede náhradní účetní zápis formou interního účetního dokladu, kdy využije účty účtové skupiny 38 - Přechodné účty aktiv a pasiv, a to:

  • 388 Dohadné účty aktivní v případě, kdy se odhadují pohledávky
  • 389 Dohadné účty pasivní pro vyúčtování odhadovaných závazků.

Příkladem aktivní dohadné položky je pohledávka za pojišťovnou v případě pojistné události, kdy ještě nebyla poskytnuta pojistná náhrada a pojišťovna ani nepotvrdila ke konci rozvahového dne konečnou výši náhrady. Současně s odhadovanou pohledávkou účtujeme o výnosu, tj. v tomto případě by to bylo MD 388 / D 64x. Příkladem pasivní dohadné položky jsou nevyfakturované dodávky ať už za energie či služby, tj. účtování nejčastěji na nákladové účty skupiny 50x, 51x, příp. 54x Souvztažným zápisem k účtu 389 nemusí být vždy jen nákladový účet, ale i účet skupiny 0 nebo 1 (tedy pořízení majetku nebo zásob).

V následujícím účetním období musí být dohadná položka zúčtována – pokud byla dohadná položka stanovena podle faktury či obdobného dokladu obdrženého v době sestavování účetní závěrky v následujícím účetním období, rozdíl mezi dohadnou položkou a konečnou částkou nevzniká (je také možné v tomto případě využít jiný účet ze skupiny 38x, a to účet 383 – Výdaje příštích období, který účtování přesné částky dle finálního dokladu lépe vystihuje). Pokud je účtováno bez dokladu z následujícího období, vzniká mezi účtovanou dohadnou položkou a finální částkou rozdíl; ten je účetním případem účetního období, v němž byl zjištěn (tj. většinou následujícího účetního období), nikoli účetního období, v němž byla zaúčtována dohadná položka.

Náklady či výnosy spojené se zaúčtováním dohadné položky jsou daňově uznatelné (pokud se samozřejmě jedná o tvorbu dohadné položky na daňově uznatelné náklady), a to jak dohadná výše nákladů či výnosů v uzavíraném období, tak i případný rozdíl v období následujícím. V případě tvorby dohadné položky na nedaňové náklady, např. na reprezentaci, je pak i dohadná položka nákladem daňově neuznatelným.

Dle výše uvedeného lze říci, že i když zpravidla je náklad spojený s tvorbou dohadné položky nákladem daňovým, je třeba být opatrný v okamžiku, kdy by byla skutečná částka významně nižší než vytvořená dohadná položka. Pak by mohl tento rozdíl správce daně při kontrole zpochybnit a označit ho jako neopodstatněný přenos nákladů (výnosů) mezi účetními obdobími. Pak je tedy nutné, aby účetní jednotka stanovila částku dohadné položky co nejkvalifikovaněji a měla odhad co nejvíce podložen.

S tímto tématem se můžete blíže seznámit například na semináři Ivany Palečkové Tvorby rezerv a opravných položek, časové rozlišení, dohadné položky.

 

 

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz