aktuálně

Články

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Dodanění neuhrazených závazků

Jitka Levová, 15. září 2015

S blížícím se koncem roku je třeba se dobře připravit na účetní závěrku a s tím i na sestavení daňového přiznání k dani z příjmů. Jednou z oblastí, která se promítá do daňového přiznání, je i zvyšování základu daně o neuhrazené závazky (z pohledu věřitele se jedná o pohledávky), od jejichž splatnosti uběhlo 36 měsíců nebo došlo k jejich promlčení. Tato povinnost zvyšovat základ daně je v zákoně o daních z příjmů zakotvena již od roku 2008.

 Od 1. 1. 2015 došlo i v této oblasti k úpravě, kdy lhůta pro dodanění neuhrazeného závazku po splatnosti je změněna z 36 měsíců na 30 měsíců od splatnosti pohledávky. Tato změna navazuje na úpravu ustanovení § 8a zákona o rezervách, která zkracuje období, po jehož uplynutí lze tvořit opravné položky k nepromlčeným pohledávkám ve výši 100 %, na 30 měsíců a která vychází z úpravy obecné promlčecí lhůty v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Obecná promlčecí lhůta činí 3 roky a podle přechodného ustanovení se nový režim použije pro pohledávky splatné po účinnosti této novely.

Jaké závazky je třeba zdaňovat (v jejich důsledku zvyšovat základ daně):

  • závazky, od jejichž splatnosti uplynulo 36 měsíců nebo více nebo
  • závazky, které se promlčely
  • závazky, které zanikly jinak než splněním, započtením, splynutím práva s povinností u jedné osoby, dohodou mezi věřitelem a dlužníkem, kterou se dosavadní závazek nahrazuje závazkem novým nebo narovnáním podle zvláštního právního předpisu a nedošlo k zaúčtování ve prospěch výnosů

Existují i položky, které se za závazky pro účely zvýšení základu daně z titulu nezaplacených závazků nepovažují, a těmi jsou dohadné položky a rezervy.

Dodanění neuhrazených závazků nemá přímou vazbu na účetnictví, tzn. že závazky nezanikly a stále existují. Tyto závazky zůstávají proto nadále v účetnictví a základ daně bude zvýšen až v daňovém přiznání. Zákon neumožňuje rozložit dodanění závazků do více zdaňovacích období. Základ daně se bude v souvislosti s nezaplacenými závazky za podmínek výše uvedených zvyšovat o celkovou jmenovitou hodnotu závazku evidovaného v účetnictví. Pokud dojde v budoucnu k zaplacení (započtení) závazku, bude se základ daně naopak snižovat o hodnotu, o kterou byl v minulých obdobích základ daně zvýšen.

Více s tímto tématem se můžete seznámit na seminářích věnovaných dani z příjmů, například s lektorkou Ilonou Součkovou Daň z příjmů právnických osob – aktuálně.

 

 

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz