aktuálně

Články

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Dobrovolná registrace k DPH

Jitka Levová, 15. června 2016

Podnikatelé, kteří se chtějí stát dobrovolně plátcem dph, se musí připravit na to, že pouhé vyplnění a doručení registračního formuláře nebude dostačující. Dobrovolná registrace je řešena v § 94a zákona o DPH, kde je uvedeno, že osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, která uskutečňuje nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně, je oprávněna podat přihlášku k registraci. Jedná se většinou o poplatníky, kteří nesplňují podmínky pro povinnou registraci.

Přihlášku je nutné podat na příslušném tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo na tiskovém výstupu, který má shodné údaje. Pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku, nebo má ze zákona uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen přihlášku podat elektronicky. Toto podání však nezaručuje automatickou registraci plátce k dani z přidané hodnoty.

Zdálo by se, že pokud chce někdo dobrovolně platit daně, nebude mu stát jakkoliv bránit. Zkušenosti s podvody právě v oblasti DPH však donutily státní správu důsledně kontrolovat i samotnou registraci k DPH. Údaje uvedené daňovým subjektem v přihlášce k registraci je správce daně povinen v souladu s § 128 odst. 1 daňového řádu pečlivě prověřit a v případě pochybností o jejich správnosti nebo úplnosti pak vyzve daňový subjekt, aby údaje vysvětlil, doložil, doplnil či změnil. Proto existuje vysoká pravděpodobnost, že po podání přihlášky bude finanční úřad požadovat doložení dalších dokumentů nad rámec přihlášky k DPH.

Vhodné je správci daně doložit a poskytnout zejména tyto další dokumenty a informace (samozřejmě kromě správně vyplněného registračního formuláře k DPH):

  • kopie smlouvy s bankou o vedení podnikatelského účtu
  • nájemní smlouvu, kde má právnická osoba sídlo
  • jasně formulovaný podnikatelský záměr
  • místo provozovny, zajištění dodávky zboží, dopravy, skladování apod.,
  • kdo se bude podílet na chodu firmy – majitel, zaměstnanci, kdo povede účetnictví či daňovou evidenci, kde budou uloženy doklady
  • dřívější podnikatelská činnost včetně doložení např. vydaných faktur před dnem podání registrace
  • odhad v řádu několika měsíců, kdy dojde k překročení obratu 1 mil. Kč.

V zákoně o DPH není stanoveno, co může finanční úřad požadovat, ale základem je hodnověrně prokázat, že poplatník již uskutečňuje zdanitelná plnění nebo je uskutečňovat bude. Tímto opatřením je znemožněno získat registraci k dani z přidané hodnoty během jednoho dne. Mírnou kompenzací je možnost odpočtu DPH za zdanitelná plnění, které mají na daňových dokladech datum uskutečnění zdanitelného plnění ve zdaňovacím období, kdy se příjemce tohoto plnění stane plátcem daně z přidané hodnoty (registrace proběhne např. k 10. 5. 2016 (plátcem bude poplatník poprvé za zdaňovací období květen 2016), pak všechny doklady s květnovým datem zdanitelného plnění je možné zahrnout do odpočtu DPH, i pokud bude DUZP např. 4. 5. 2016).

K podané žádosti o registraci se správce daně vyjádří do 30 dnů, zpravidla zasláním výzvy k doložení dalších důkazů, které jsou popsány výše, pokud nebyly předány spolu se žádostí.

V případě, že správci daně doložené důkazní prostředky postačovaly, vydá rozhodnutí o registraci k DPH. Plátcem DPH se stává daňový subjekt dnem následujícím po doručení oznámení o registraci. Nový plátce daně z přidané hodnoty se automaticky stává měsíčním plátcem DPH.

Zamítnutí registrace může nastat pouze v případech, kdy ze všech důkazů vyplývá, že přidělené DIČ bude zneužito podvodným způsobem. Rozhodnutí o zamítnutí registrace musí být založeno na celkovém posouzení všech okolností daného případu a důkazech, které byly nashromážděny při ověřování informací poskytnutých žadatelem o registraci. Proto je tedy nezbytné, aby správce daně měl k dispozici dostatečné množství podkladů pro vyhodnocení, zda se jedná o běžnou, nebo účelovou registraci k DPH.

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz