aktuálně

Články

Technické zhodnocení majetku provedené nájemcem

Odčitatelná položka na podporu výzkumu a vývoje

Daňový řád - sankce

Paušální výdaje OSVČ

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Datové schránky

Jitka Levová, 20. listopadu 2017

Používání datových schránek v podnikatelské praxi je již zcela běžnou věcí, jsou zřizovány bezplatně a bez žádosti automaticky dle zákona:

  • právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku
  • právnickým osobám zřízeným zákonem
  • organizačním složkám podniku zahraniční právnické osoby zapsaným v obchodním rejstříku
  • advokátům
  • daňovým poradcům
  • insolvenčním správcům.

Pro tyto subjekty je zřízení datové schránky povinné. Je však stále více fyzických osob, ať už živnostníků nebo soukromých osob, které o jejím zřízení také uvažují. Její používání má své výhody, ale je třeba vzít v úvahu i určitá rizika, která jsou s jejím používáním spojená.

Připomeňme si, co datová schránka je – jedná se o elektronické úložiště, které je určeno k doručování písemností od státních institucí (orgány veřejné moci) a současně k provádění podání vůči orgánům veřejné moci. Tento způsob komunikace nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě, tedy známé proužkované obálky s doručenkou a je tedy díky ní možné komunikovat s úřady výlučně elektronicky.

Do datové schránky je možné se dostat kdykoli a odkudkoli, fungují na obdobném principu jako internetové bankovnictví. Používáním datových schránek dochází ke zrychlení jednotlivých řízení díky tzv. institutu doručené zásilky. To znamená, že každá zásilka vložená do datové schránky je po lhůtě 10 dnů považována za vyzvednutou.

Výhodu ve zřízení datové schránky ocení zejména lidé, kteří často cestují, mohou pak například přiznání odeslat odkudkoliv. Navíc k přístupu do ní může její držitel zmocnit i někoho dalšího, například rodinného příslušníka, který za něj pak může vyřizovat úřední korespondenci. Zpráva zaslaná datovou schránkou nevyžaduje ani zaručený elektronický podpis, a je přesto považována za prověřenou.

Datová schránka umožňuje přístup i k dalším vymoženostem portálů veřejné správy. Například jde o projekt CzechPOINT@home, který na systém datových schránek napojil několik státních registrů. Je tak možné stáhnout si výpis z rejstříku trestů nebo třeba výpis bodového hodnocení řidiče. Přes datovou schránku je možně se dostat i k ePortálu České správy sociálního zabezpečení, přes který podávají OSVČ roční Přehled o příjmech a výdajích.

Přestože lze dobrovolné zřízení datové schránky spíše doporučit, existují i zde určitá rizika a nevýhody, jak jsme již uvedli výše. Je třeba mít na zřeteli, že dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem přihlášení do datové schránky. Pokud se však nikdo do datové schránky nepřihlásí, považuje se až na výjimky dokument za doručený uplynutím lhůty 10 dnů. Pokud si tedy již osoba datovou schránku zřídí, je potřeba pravidelně kontrolovat příchozí dokumenty. Další nevýhodou, o které ani mnozí podnikatelé často nevědí, je, že datové zprávy se po 90 dnech automaticky mažou. Proto pak v případě zpětných dohledávání dříve obdržených dokumentů, datová schránka neposlouží. Je tedy doporučováno uchovávat došlé dokumenty jejich stažením a zálohováním u sebe na PC. Možnou variantou je také přikoupení si placené služby České pošty Datový trezor, díky které budou dokumenty v datové schránky uchovávány delší dobu, tj. nad rámec 90 denní lhůty.

Pro podnikající fyzické osoby může být také určitou nevýhodou povinnost podávat daňové přiznání i další dokumenty pro finanční správu výlučně prostřednictvím datové schránky, pokud si ji dobrovolně zřídili. Za nedodržení této povinnosti a například podání daňového přiznání v písemné/listinné formě je udělována automaticky pokuta 2 000 Kč, ve výjimečných případech dokonce 50 000 Kč.

Zřízení datové schránky je jednoduché, stačí o ni požádat na Czech POINTu, který najdete na vybraných pobočkách České pošty a městských úřadech a zde doložit svou totožnost občanským průkazem. Datová schránka je na místě zřízena, stejně tak jednoduché je i obnovit si ztracený přístup do již existující datové schránky.

A jak funguje odesílání dokumentu datovou schránkou:

  • Prostřednictvím své datové schránky vyberete adresáta, kterému má být žádost doručena
  • Systém připojí k datové zprávě tzv. kvalifikované časové razítko (informace o čase odeslání) a dodá ji do datové schránky osoby, kterou jste označili jako adresáta
  • Systém vám zároveň jako odesílateli oznámí, že datová zpráva, kterou jste poslali, byla dodána do datové schránky adresáta
  • Systém dá automaticky vědět adresátovi, že do jeho datové schránky byla dodána nová zpráva; vyrozumění provede například tím, že odešle e-mail na jeho elektronickou adresu

 

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz