aktuálně

Články

Daňový řád - sankce

Paušální výdaje OSVČ

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Daňový řád - sankce

Jitka Levová, 12. března 2018

Přestože se většina daňových poplatníků snaží dodržovat povinnosti dle daňových zákonů, mohou nastat situace, kdy dojde z nějakého důvodu k jejich nedodržení a pak se jich mohou dotknout případné sankce. Pojďme si uvést  ty nejčastější:

Pokuta za podání jinou formou než elektronicky

Pokud daňový subjekt učiní podání vůči správci daně jinou formou než elektronicky tam, kde je ze zákona elektronická forma požadována,  činí pokuta 2 000 Kč. Přestože správce daně většinu podání zpracuje i v případě, kdy bylo učiněno jinou formou (neplatí to však v případě kontrolního hlášení), pokutu daňovému subjektu stejně uloží.

Pokud by daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky navíc závažně ztěžoval správu daní, může mu správce daně uložit pokutu až do výše 50 000 Kč. Tuto pokutu lze uložit nejpozději do 3 let ode dne, v němž došlo k porušení povinnosti.

Tato poměrně přísná pravidla elektronického podání finanční správa mírní u 2 přiznání (a to u přiznání k dani z příjmů fyzických osob a přiznání k dani z nemovitých věcí), kdy nejprve pošle daňovému subjektu výzvu k odstranění této "vady" a teprve v okamžiku, kdy nedojde k nápravě, přistoupí k pokutování.

Pokuta za opožděné tvrzení daně

Pokud měl daňový subjekt povinnost podat daňové přiznání (i dodatečné) a toto přiznání buď nepodal nebo podal ale až po stanovené lhůtě (5 pracovních dní je ze zákona tolerováno), vzniká mu povinnost uhradit pokutu. Povinnost zaplatit tuto pokutu vzniká automaticky ze zákona a správce daně její uložení nemůže nijak ovlivnit, stejně tak nemůže ovlivnit ani její výši. Ta je stanovena  stanovena zákonem následovně:

  • 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně,
  • 0,05 % stanoveného daňového odpočtu za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanoveného daňového odpočtu,
  • 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daňové ztráty.

V případě, že měl plátce daně povinnost podat hlášení (včetně následného) nebo vyúčtování (včetně dodatečného), a to buď nepodal vůbec nebo podal po stanovené lhůtě (i zde je 5 pracovních dní ze zákona tolerováno), vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši 0,05 % z celkové částky daně, kterou byl povinen v hlášení či vyúčtování uvést. Tuto částku uhradí za každý následující den prodlení, nejvýše však 0,5 % z celkové částky daně, kterou byl povinen v hlášení či vyúčtování uvést.

Pokuta za opožděné tvrzení daně se nepředepíše, pokud je menší než 200 Kč. Naopak maximální výše, kterou je možné u této pokuty uložit, je 300 000 Kč.

Pokud daňový subjekt nepodá řádné nebo dodatečné daňové tvrzení, ačkoliv měl tuto povinnost, a neučiní tak ani dodatečně po dobu, kdy možnost podat tato tvrzení trvá, použije se při výpočtu částky pokuty horní hranice (5 %) a výše pokuty je vždy minimálně 500 Kč. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne oznámení platebního výměru.

Výše této pokuty za opožděné tvrzení daně je v poloviční výši, pokud:

  • daňový subjekt podá řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení do 30 dnů od marného uplynutí lhůty pro jeho podání,
  • v daném kalendářním roce správce daně nezjistil u daného daňového subjektu v době vydání platebního výměru jiné prodlení při podání řádného nebo dodatečného daňového tvrzení.

Pořádková pokuta

Tuto pokutu může uložit správce daně tomu, kdo při jednání s ním závažně ztěžuje správu daní (například tím, že neuposlechne pokynu úřední osoby nebo se navzdory předchozímu napomenutí chová urážlivě k úřední osobě nebo osobě zúčastněné na správě daní). Stejně tak může být tato pokuta uložena tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, kterou jí stanoví zákon nebo správce daně.

Pokutu lze uložit nejpozději do 1 roku ode dne, ve kterém došlo k jednání, které je důvodem k jejímu uložení. Lze ji ukládat i opakovaně, pokud nedošlo k nápravě a protiprávní stav trvá.

Při stanovení pokuty dbá správce daně na to, aby pokuta nebyla v hrubém nepoměru k významu porušené povinnosti a k závažnosti následku pro správu daní. Pokuta je splatná do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o jejím uložení.

 

 

 

Buďte v obraze a sledujte naše semináře.

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz