aktuálně

Články

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Daňový balíček 2017/2018

Jitka Levová, 4. května 2017

V minulém týdnu uplynula nejzazší lhůta, kdy prezident mohl vrátit Poslanecké sněmovně plánovaný daňový balíček na rok 2017. Práva vrácení však nevyužil a poslední dubnový pracovní den (28.4.2017) balíček podepsal. Proto daňový balíček již nyní čekají pouze formální kroky, kterými jsou podpis premiéra a vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Protože daňový balíček bude vyhlášen ve Sbírce až po datu, k jakému byla schválena jeho účinnost (schválen byl k 1. dubnu 2017), bude v praxi uplatněn následující výklad – zákon nabude účinnosti 15. dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Jsou tu tedy 2 možnosti -  v případě vyhlášení dne 17. května 2017 nabude účinnosti k 1.6.2017 anebo nabude účinnosti k 1.7.2017, pokud dojde k jeho vyhlášení ve Sbírce dne 16. června 2017. Pravděpodobnější je pozdější varianta i vzhledem k postupu prezidenta, díky kterému dochází k jisté administrativní zdržovací taktice. Účinností až k datu 1. července 2017 by vznikla velmi neobvyklá situace, kdy zákon bude vyhlášen více než 2 měsíce po svém přijetí.

Hlavní změny obsažené v daňového balíčku se týkají:

 1. daně z příjmů (o některých změnách jsme již informovali v dřívějších článcích, např. z prosince 2016), kde dochází k:
  1. Zdvojnásobení odčitatelné položky u penzijního připojištění a životního pojištění ze současných 12 000 Kč na 24 000 Kč (pro dosažení maximálního odpočtu z daní je třeba u penzijního připojištění zaplatit ročně částku 36 000 Kč, u životního pojištění 24 000 Kč)
  2. Zvýšení limitu pro osvobození příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění placené zaměstnancům, a to ze stávajících 30 000 Kč (platných v roce 2016) na 50 000 Kč ročně (připomínáme, že tyto příspěvky zaměstnavatele nepodléhají sociálnímu a zdravotnímu pojištění)
  3. Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě  - u druhého dítěte se částka zvýší na 19 404 Kč ročně ze stávajících 17 004 Kč, u třetího a dalšího dítěte to bude zvýšení na 24 204 Kč ročně ze stávajících 20 604 Kč. Zde nastane obdobná situace jako v loňském roce, že poprvé bude možné zohlednit zvýšení částky zvýhodnění při výpočtu zálohy na daň až od měsíce účinnosti novely zákona. Za první měsíce roku 2017, tj. před datem účinnosti zákona, bude možné si částky uplatnit v daňovém přiznání za rok 2017 nebo v rámci ročního zúčtování, o které si zaměstnanci mohou požádat
  4. Zpřísnění podmínek pro vyplácení daňového bonusu na vyživované děti - poplatník musí mít příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy; od roku 2018 se nově se do limitu příjmů, který je nutný splnit pro získání bonusu, nebudou započítávat příjmy z nájmu a kapitálového majetku
  5. Možnost uplatnit slevu na manžela/manželku nebo daňové zvýhodnění na dítě u živnostníků i v případě, že uplatňují výdaje procentem z příjmů; současně však dochází k omezení maximálních částek paušálních výdajů, které lze uplatnit (pro rok 2017 ještě bude možnost výběru mezi pravidly pro rok 2016 nebo novými pravidly pro rok 2017, avšak pro rok 2018 již možnost výběru padá – více k tomuto tématu najdete v našem únorovém článku)
  6. Paušální daň – budou o ni moci požádat i poplatníci/fyzické osoby, které mají zaměstnance; přičemž žádost o stanovení daně paušální částkou podle nových pravidel půjde podat už na rok 2017, a to do 31. května 2017. Správce daně daň na toto zdaňovací období stanoví po projednání s poplatníkem nejpozději do 15. září 2017
  7. Zavedení zaměstnání malého rozsahu (platí pro příjmy do 2 500 Kč), kde se stanovuje obdobný daňový režim, který platí pro dohody o provedení práce v § 6 zákona o dani z příjmů, tj. budou podléhat srážkové dani ve výši 15 % (pokud nebude podepsáno prohlášení). Příjmy zdaněné srážkovou daní nebude muset poplatník uvádět v daňovém přiznání
 2. daně z přidané hodnoty
  1. zavedení institutu nespolehlivé osoby – k institutu nespolehlivého plátce přibude institut nespolehlivé osoby, který má zamezit snahám některých podnikatelů vyhnout se označení nespolehlivého plátce. V případě rozhodnutí správce daně může být za nespolehlivou osobu označena jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která není plátcem, pokud závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně z přidané hodnoty, (více podrobností k tomuto tématu naleznete v jednom z našich březnových článků)
  2. Zrušení zvláštní úpravy pro společnosti bez právní subjektivity (dřívější sdružení) - důvodem této změny je uvést český zákon o DPH do souladu s evropskou směrnicí o DPH, nově se bude každý společník z pohledu DPH posuzovat samostatně
  3. Úprava odpočtu daně u dlouhodobého majetku (provádí se v případě, pokud dojde ke změně účelu majetku oproti původnímu plánu, doba sledování je stanovena na 10 let) - úprava odpočtu daně u dlouhodobého majetku se bude provádět v okamžiku uskutečnění plnění, nikoliv až v přiznání za prosinec, resp. 4. čtvrtletí daného roku

 

 

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz