aktuálně

Články

Technické zhodnocení majetku provedené nájemcem

Odčitatelná položka na podporu výzkumu a vývoje

Daňový řád - sankce

Paušální výdaje OSVČ

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

za rok 2015

Jitka Levová, 29. ledna 2016

Nejprve si shrneme, v jakých případech vzniká povinnost podat daňové přiznání za rok 2015. Hlavním posuzovaným kritériem je, jakého druhu příjmu poplatník dosáhl a v jaké výši.

Jedná se následující případy:

 • dosažení hrubých příjmů z podnikání či jiné samostatné výdělečné činnosti ve výši minimálně 15 000 Kč, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob nebo v případě dosažení ztráty podnikání
 • kromě příjmů ze zaměstnání má poplatník i další příjmy, které přesáhly hranici 6 000 Kč za rok (např. z pronájmu, podnikání nebo kapitálového majetku) – i zde se jedná o výši hrubých příjmů
 • souběh více zaměstnání najednou, přičemž některý z těchto příjmů nebyl zdaněn srážkovou daní
 • poplatník bez příjmu ze zaměstnání a jedná se o důchodce, studenta nebo např. maminku na rodičovské dovolené, kdy v rámci přivýdělku z podnikání či pronájmu si dotyčný vydělal více než 15 000 Kč
 • poplatníkovi byly vyplaceny příjmy ze závislé činnosti za uplynulá léta
 • případ poplatníka, u něhož se zvyšuje daň o solidární zvýšení daně (zde došlo pro rok 2015 ke změně v povinnosti podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob - přiznání nemusí podat ten poplatník, který dosáhne solidárního zvýšení daně jen u zálohy na daň, například jen v jednom měsíci. Tomuto poplatníkovi je možné provést roční zúčtování záloh u zaměstnavatele).
 • poplatník, u kterého došlo k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy soukromého životního pojištění, v důsledku kterých došlo ke vzniku povinnosti zdanit příjem ze závislé činnosti.

Termíny pro podání přiznání za rok 2015 a současně pro úhradu daně jsou :

 • 1. duben 2016, pokud si přiznání zpracovává a předkládá poplatník sám
 • 1. červenec 2016 v případě, že přiznání zpracovává za poplatníka daňový poradce.

V rámci přiznání jsou pro poplatníky nejvýznamnější ty části, kde lze snížit vykazovanou daň, respektive snížit základ daně. Jedná se o nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a dále slevy na dani a daňová zvýhodnění.

 Možnosti nezdanitelných částek (snižují základ daně) platných pro zdaňovací období roku 2015:

 1. Hodnota bezúplatných plnění a darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže atd. (přesná specifikace je uvedena v § 15 odst.1 zákona o daních z příjmů).  Celková hodnota darů musí přesáhnout 2 % ze základu daně (uvedeného na ř. 42), nebo činit alespoň 1 000 Kč. Nejvýše lze uplatnit 15 % ze základu daně.
 2. Odečet úroků, a to zaplacených ve zdaňovacím období z poskytnutého úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru uvedených v potvrzení stavební spořitelny nebo banky. Celková částka zaplacených úroků nesmí překročit 300 000 Kč.
 3. Penzijní připojištění, penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření, kde se jedná o výši plateb příspěvků uhrazených na penzijní připojištění se státním příspěvkem (ponížené o 12 000 Kč), na penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření (ponížené také o 12 000 Kč), a to na základě zaslaných potvrzení. Maximální částka, kterou lze takto odečíst, je 12 000 Kč (této maximální částky odpočtu je tedy možné dosáhnout v případě, kdy poplatník ve zdaňovacím období zaplatil příspěvky ve výši 24 000 Kč).
 4. Životní pojištění, kde se jedná o výši pojistného zaplaceného na soukromé životní pojištění, a to na základě zaslaného potvrzení. Maximálně lze odečíst 12 000 Kč.
 5. Odborové příspěvky – pokud je poplatník členem odborové organizace dle zákonem stanovených podmínek, uvede sem zaplacené členské příspěvky. Tímto způsobem je možné odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6, s výjimkou příjmů podle § 6 zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně.  Maximálně lze takto odečíst 3 000 Kč.
 6. Úhrada za další vzdělávání – zde je možné uvést platby za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, maximálně však do výše 10 000 Kč. V případě osoby se zdravotním postižením je možné odečíst až 13 000 Kč, u osob s těžším zdravotním postižením je to až 15 000 Kč.
 7. Výzkum a vývoj
 8. Odpočet na podporu odborného vzdělávání
 9. Další částky – např. uplatňované odpočty dle § 34 odst. 9, 10 zákona o daních z příjmů.

Základní slevy na dani a daňová zvýhodnění platná pro rok 2015:

 • základní sleva na poplatníka (24 840 Kč/rok),
 • sleva na manželku/manžela (24 840 Kč/rok),
 • sleva na manželku/manžela, která/který je držitelem ZTP/P (49 680 Kč/rok),
 • základní sleva na invaliditu – pro poživatele invalidního důchodu pro invaliditu I. nebo II. stupně (2 520 Kč/rok),
 • rozšířená sleva na invaliditu – pro poživatele invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně (5 040 Kč/rok),
 • sleva na držitele průkazu ZTP/P (16.140 Kč/rok),
 • sleva na studenta po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení 26 let věku, příp. do dovršení 28 let věku u prezenční formy doktorského studia vysoké školy (4.020 Kč/rok),
 • sleva za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku (až 9.200 Kč/rok).

Daňové zvýhodnění se týkají poplatníkem vyživovaných dětí v rámci jedné společně hospodařící domácnosti:

 • na jedno dítě: 13 404 Kč ročně /měsíčně 1 117 Kč
 • na druhé dítě: 15 804 Kč ročně/měsíčně 1 317 Kč
 • na třetí a další dítě: 17 004 Kč ročně/ měsíčně 1 417 Kč

S konkrétním postupem vyplnění daňového přiznání se můžete seznámit na seminářích daň z příjmů fyzických osob Notia

 

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz