aktuálně

Články

Technické zhodnocení majetku provedené nájemcem

Odčitatelná položka na podporu výzkumu a vývoje

Daňový řád - sankce

Paušální výdaje OSVČ

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Daňové novinky pro rok 2018 směřované na rodiny s dětmi

Jitka Levová, 11. prosince 2017

1) Zvyšuje se daňová sleva na první dítě

Zatímco pro letošní rok 2017 i předchozí roky 2015 a 2016 se zvyšovalo daňové zvýhodnění pouze na druhé a další dítě, od roku 2018 dochází ke zvýšení i daňového zvýhodnění na první dítě. Na první dítě bude možné uplatnit částku 1 267 Kč měsíčně, což je o 150 Kč více. Roční sleva na první dítě tak bude činit 15 204 Kč, slevy na druhé a další dítě zůstávají beze změny.  Daňové zvýhodnění na děti může uplatňovat vždy jeden z rodičů, a to na vyživované dítě, za které se považuje student do 26 let věku. Pokud nebylo dítě vyživováno v po celý rok, ale jen po jeho část, daňová sleva se úměrně krátí dle počtu měsíců vyživování. Jestliže je dítě ZTP/P, jsou částky zvýhodnění dvojnásobné.

Pro připomenutí roční částky daňového zvýhodnění za poslední roky:

 

 

 

 

Podnikatelé uplatní slevu jednou ročně v daňovém přiznání. Zaměstnanci mohou úlevu čerpat průběžně v průběhu roku; podmínkou je ovšem podepsání prohlášení k dani u zaměstnavatele.

2) Školkovné

Za celý kalendářní rok může jeden z rodičů uplatnit na dítě tzv. školkovné. Roční částka školkovného odpovídá prokazatelně vynaloženým výdajům za umístění vyživovaného dítěte do předškolního zařízení. Přitom je legislativně stanovena maximální roční částka na každé dítě, a to na úrovni minimální mzdy platné k 1. lednu daného roku. Za kalendářní rok 2017 lze tedy uplatnit školkovné na každé dítě v maximální výši 11 000 Kč, za rok 2018 to bude již 12 200 Kč.

Tento typ daňové slevy snižuje přímo vypočtenou daňovou povinnost a uplatňuje se buď v ročním zúčtování daně prováděném za zaměstnance zaměstnavatelem, nebo v daňovém přiznání, které si fyzická osoba podává sama. Pro uplatnění této slevy je třeba doložit potvrzení o zaplacené výši školkovného (zaměstnanci ho předkládají mzdové účetní,  pro OSVČ a zaměstnance podávající si daňové přiznání se toto potvrzení stává povinnou přílohou daňového přiznání). V praxi je možné, aby jeden z rodičů uplatnil daňové zvýhodnění na děti, druhý pak školkovné, není tedy nutné obě výhody slučovat pouze u jednoho rodiče.

3) Placená týdenní otcovská

Daňovou novinkou pro rok 2018 je zavedení placené otcovské dovolené. Nárok na ni bude mít otec dítěte, přičemž podpůrčí doba činí jeden týden. Nástup na otcovskou nastane dnem, který si otec dítěte sám určí v období šesti týdnů ode dne narození dítěte. Výpočet otcovské je stejný jako v případě peněžitého příspěvku v mateřství (mateřské).

Přestože změna zákona o nemocenském pojištění nabývá účinnosti od 1. února 2018, půjde čerpat otcovskou dovolenou i na děti, jež se narodí v období do šesti týdnů přede dnem účinnosti. Nárok na otcovskou budou mít zaměstnanci účastni na nemocenském pojištění a OSVČ platící si dobrovolné nemocenské pojištění.

4) Vyšší rodičovský příspěvek u dvojčat a vícerčat

Souhrnná výše rodičovského příspěvku byla pro rok 2017 i předchozí roky stanovena na úrovni 220 000 Kč. Stejná částka platila i v případě narození dvojčat nebo trojčat. V roce 2018 se však částka rodičovského příspěvku při vícečetném porodu zvýší na 330 000 Kč. O dodatečné zvýšení mohou požádat také rodiče, jejichž dvojčata nebudou v době platnosti nové legislativy starší než čtyři roky. V případě narození jednoho dítěte zůstane rodičovský příspěvek pro rok 2018 na částce 220 000 Kč.

I nadále platí, že rodiče mohou zvolit, jak dlouho budou rodičovský příspěvek pobírat. V závislosti na délce jeho pobírání se pak upraví jeho měsíční výše. V roce 2017 mohl měsíční rodičovský příspěvek činit maximálně 11 500 Kč, pro rok 2018 to může být i vyšší částka a závisí na dosahovaném příjmu. V příštím roce tak bude možné čerpat rodičovský příspěvek například pouze jeden rok.

Sleva 2014 2015 2016 2017 2018
Sleva na první dítě 13.404 13.404 13.404 13.404 15.204
Sleva na druhé dítě 13.404 15.804 17.004 19.404 19.404
Sleva na třetí a každé další dítě 13.404 17.004 20.604 24.204 24.204

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz