aktuálně

Články

Daňový řád - sankce

Paušální výdaje OSVČ

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Daň z nemovitých věcí 2018

Jitka Levová, 22. ledna 2018

Pro rok 2018 se v oblasti daně z nemovitých věcí nic zásadního nezměnilo. Stále platí, že daňové přiznání k dani z nemovitých věcí podávají poplatníci, kteří v roce 2017 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku. Také ti poplatníci, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu.  V případě, kdy poplatník pozbude v daném kraji všechny své nemovité věci, nemusí podávat přiznání a stačí tuto skutečnost ohlásit finančnímu úřadu formou písemného oznámení. V případě, že poplatníkovi nějaká nemovitost v daném kraji zbyla, je povinen podat dílčí daňové přiznání. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je také změna výměry parcely na základě obnovy katastrálního operátu; stejně tak pokud je dokončena a užívána část budovy nebo inženýrské stavby, je předmětem zdanění.

Přiznání nemusejí podávat ti, kteří ho odevzdali v předchozích letech, a nedošlo u nich ke změně skutečností rozhodných pro stanovení daně. Přiznání není třeba podávat, pokud dojde pouze ke změně koeficientů (např. novelou zákona či na základě vyhlášky obce). Přepočet se provede automaticky a novou výši daně se poplatníci dozvědí rozhodnutím, zpravidla hromadným předpisným seznamem, případně platebním výměrem.

Termín pro podání přiznání

Přiznání je potřeba podat nejpozději do 31. ledna 2018. V případě opožděného podání do 5 pracovních dnů od řádného termínu nebude vyměřena pokuta, neboť penále začíná běžet až od šestého pracovního dne od uplynutí lhůty (letos tedy začne penále nabíhat od 8.2.2018) a činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (maximálně může penále činit 300 tisíc Kč). V případě, že částka nepřekročí 200 Kč, pokuta se nepředepíše. Riziko sankcí nehrozí, pokud přiznání bude podáno do 7. 2. 2018

Způsob podání

Poplatníci si mohou vybrat mezi podáním v papírové formě nebo v elektronické podobě. Na daňovém portálu je k dispozici interaktivní formulář, který usnadní vyplnění přiznání - při vyplňování navádí, provádí výpočty a kontrolu. V případě podání přes Daňový portál je třeba potvrdit odeslání připojením elektronického podpisu. Jinak je třeba do 5 dnů od podání dodat na příslušný finanční úřad vlastnoručně podepsaný tzv. e-tiskopis, který systém vygeneruje automaticky po odeslání datové zprávy z daňového portálu.

Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zřízenou a zpřístupněnou datovou schránku, musí podat daňové přiznání elektronicky - datovou zprávou, ideálně prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu. Elektronické podání se týká řádného, dodatečného a opravného přiznání, kdy je potřeba dodržet formát souboru přiznání stanoveného finanční správou. Pouze dílčí daňové přiznání je možné podat pouze v listinné podobě, neboť u tohoto podání nebyl správcem daně stanoven formát a struktura datové zprávy.

Platba daně

Nejzazší lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí (případně zálohy na tuto daň) je 31. květen. V případě, kdy výše daně překročí hranici 5 000 Kč, je možné ji rozložit do dvou stejně vysokých splátek, přičemž první je třeba uhradit do konce května a druhou do 30. listopadu. Pokud vyjde daň na méně než 30 Kč, není nutné ji platit. Výši daně se poplatníci dozvědí z daňové složenky, kterou bude finanční správa tradičně rozesílat v dubnu a květnu, nebo formou předpisných seznamů, které budou v květnu k nahlédnutí na finančních úřadech. Právnické osoby dostanou informaci o výši daně do datové schránky.

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz