aktuálně

Články

Technické zhodnocení majetku provedené nájemcem

Odčitatelná položka na podporu výzkumu a vývoje

Daňový řád - sankce

Paušální výdaje OSVČ

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Daň z nemovitých věcí v roce 2017

Jitka Levová, 20. ledna 2017

Blíží se konec ledna a s ním i termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí. Pro letošní rok 2017 v oblasti této daně nedošlo k žádným zásadním změnám – podání přiznání se týká těch poplatníků, kteří v průběhu loňského roku pořídili nějakou nemovitost; tou může být pozemek, zdanitelná stavba nebo bytová či nebytová jednotka. Stejně tak se podání přiznání týká těch, kteří na dříve přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali a na základě těchto změn došlo současně ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně došlo ke zvýšení nadzemních podlaží a podobně.

Přiznání nemusí podávat ten, kdo ho odevzdal již v uplynulých letech a nedošlo u něho ke změně skutečností rozhodných pro stanovení daně. Při pouhé změně koeficientů (díky novele zákona či vyhlášce obce) není třeba přiznání podávat. Přepočet díky změnám koeficientu se provede automaticky a novou výši daně se poplatníci dovědí rozhodnutím, zpravidla hromadným předpisným seznamem, případně platebním výměrem.

Termínem pro podání přiznání je 31. leden 2017. Pokud poplatník přiznání nepodá včas, má ještě 5 pracovních dní „hájení”, kdy nenabíhají žádné sankce. Penále se začíná počítat až od 6. pracovního dne po uplynutí lhůty pro podání přiznání a činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení. Může však činit nejvýše 5 % stanovené daně a maximálně 300 tis. Kč.

Způsob podání přiznání

Přiznání je možné podat buď v papírové podobě nebo elektronicky. V tom případě je možné využít Daňový portál a zpracovat ho zde i s nápovědou, kterou elektronické formuláře na portále poskytují. U poplatníků, kteří nemají datovou schránku (ti, co ji mají, jsou povinni zasílat řádné, dodatečné nebo opravné přiznání k dani z nemovitých věcí pouze jejím prostřednictvím), je potřeba takové přiznání opatřit elektronickým podpisem. Při odeslání přiznání bez elektronického podpisu je potřeba do 5 dnů od jeho odeslání elektronickou cestou doručit na finanční úřad vlastnoručně podepsaný tzv. e-tiskopis, který systém vygeneruje po odeslání datové zprávy přes daňový portál.

Jediné přiznání, které je možné podat pouze v listinné podobě a nikoliv elektronicky, je dílčí daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Pro toto přiznání podání nebyl správcem daně stanoven formát a struktura datové zprávy.

Termíny platby

Pro většinu poplatníků platí, že daň musí být uhrazena nejpozději do 31. května. Pokud výše daně překročí částku 5000 Kč, je možné ji rozložit do dvou stejně vysokých splátek. První splátku je pak třeba uhradit právě do konce května a druhou splátku konce listopadu. Pokud vyjde daň na méně než 30 Kč, není nutné ji platit. Výjimku tvoří spoluvlastnické podíly na pozemcích, ze kterých se daň předepisuje vždy, a to v minimální výši 50 Kč, i kdyby vycházela nižší. Výši daně se poplatníci dozví ze složenky, kterou bude finanční správa tradičně rozesílat, nebo formou předpisných seznamů, které budou v květnu k nahlédnutí na finančních úřadech. Právnické osoby dostanou informaci o výši daně do datové schránky.

Od roku 2016 finanční správa připravila novou službu pro získání informace s údaji pro placení daně. Ten, kdo nevyužívá pro placení daně SIPO a nemá zřízenou datovou schránku (u právnických osob), může si nechat informace o platbě zaslat na e-mail. Zpráva bude obsahovat obdobné údaje, jaké jsou nyní uvedeny na příloze složenky, tedy výši stanovené daně, výši nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení daně včetně QR kódu, který umožňuje platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací. V případě zájmu o tuto novou službu, odevzdá zájemce nejpozději do 15. března 2017 svému správci daně žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí emailem. Stačí ji vyplnit a odeslat na příslušný finanční úřad. Poplatníci, kteří službu využijí, pak už složenku neobdrží.

 

 

 

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz