aktuálně

Články

Technické zhodnocení majetku provedené nájemcem

Odčitatelná položka na podporu výzkumu a vývoje

Daňový řád - sankce

Paušální výdaje OSVČ

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Nejčastější chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Jitka Levová, 8. srpna 2016

Kontrolní hlášení nás provází od počátku roku 2016, nyní se na něj podívejme z pohledu chyb při jeho vyplňování.

Rekapitulace častých chyb

Nejčastější a nejvýznamnější chybou v případě kontrolního hlášení je nevyplnění identifikačního čísla datové schránky nebo emailu na úvodní stránce formuláře. Jedna z těchto náležitostí musí být vždy vyplněna, neboť slouží pro následnou komunikaci finančního úřadu s plátcem.

Další častou chybou je zcela chybějící DIČ odběratele/dodavatele nebo jeho chybný formát uváděný  v oddíle A.4./B.2. kontrolního hlášení. V tomto případě je vhodné ověřovat platnost DIČ na stránkách ARES, kde je možné informace o daňovém subjektu vyhledat podle IČ nebo názvu společnosti. Většina účetních softwarů je na tento portál propojena a je tedy možné ověření platnosti DIČ provést přímo v softwaru.

Také je třeba si dát pozor na správné vyplnění čísla finančního úřadu a územního pracoviště, které se stejně jako ID datové schránky vyplňuje na úvodní straně formuláře.

V menší míře se vyskytuje chyba v uvedení špatného kódu státu nebo chyba v struktuře VAT ID v oddíle A.2.kontrolního hlášení.

Kontrolní nástroje

Všem těmto uvedeným chybám je možné se vyhnout – naším doporučením je vždy před odesláním příslušného xml souboru kontrolního hlášení prověřit ho na stránkách finanční správy (daňovém portálu).

Zde díky protokolu chyb je možné zjistit:

  • nepropustné chyby, kdy v případě neprovedení opravy je téměř jisté, že FÚ zašle výzvu
  • propustné chyby, které upozorní na možné a potenciální chyby, kdy je třeba údaj prověřit. Neznamená to automaticky, že uvedená chyba bude následována výzvou ze strany FÚ Takováto propustná chyba se například může objevit k vyplnění oddílu A.2 - přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce dle § 108 odst. 1 písm. b) a c) ve vztahu k přijetí služby od zahraniční osoby povinné k dani se sídlem mimo území EU. Dodavatel např. nemá přidělené VAT ID neboli EU DIČ DPH - pak zůstane pole identifikace dodavatele („kód státu“ a „VAT ID“) v této části kontrolního hlášení prázdná.

Řešení chyb

V případě pochybností o správnosti hlášení správce daně daňový subjekt vyzve, aby původní údaje změnil, doplnil nebo potvrdil. Na výzvu ke kontrolnímu hlášení musí plátce reagovat do 5 dní od jejího doručení, většinou formou následného kontrolního hlášení. Pro toto je možné využít v daňové aplikaci EPO možnost  "Rychlá odpověď na výzvu".

Stejná lhůta 5 dní platí i v případě, pokud správce daně vyzve k podání kontrolního hlášení, které nebylo vůbec podáno. Výzvu správce daně výzvu doručí elektronicky do datové schránky. Pokud subjekt nemá datovou schránku, zašle ji na  email, který byl za tím účelem uveden v kontrolním hlášení. Aby plátci byli schopni včas na výzvu reagovat, je nezbytné jeden z těchto údajů uvést.

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz