aktuálně

Články

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

BeZÚplatné Příjmy DLE nového koordinačního výboru

Jitka Levová, 11. května 2016

Na stránkách finanční správy bylo Generálním finančním ředitelstvím zveřejněno Sdělení k vybraným problémům v oblasti zdaňování bezúplatných příjmů. Jedná se o oblast, se kterou byly spojeny výkladové nejasnosti, a to díky novelizaci zákona o daně z příjmů, dle které vzniká poplatníkům při přijetí bezúplatného příjmu povinnost takový příjem zdanit. Zároveň je možné základ daně snížit, pokud dojde k využití bezúplatného příjmu k dosažení, zajištění či udržení zdanitelných příjmů - tuto skutečnost musí být poplatník schopen prokázat.

Cílem vyjasnění měl být příspěvek předložený Koordinačnímu výboru Komory daňových poradců - GFŘ v rámci jeho projednání potvrdilo své předběžné závěry, které jsou pro daňové poplatníky pozitivní. Finanční správa ustoupila od svého striktního pohledu na otázku aplikovatelnosti pravidel pro převodní ceny na bezúplatná plnění mezi spojenými osobami.

Např. při poskytnutí bezúročné zápůjčky společníka do obchodní korporace se u obchodní korporace nejedná o bezúplatný příjem, který by měl být dodaněn. Nedochází zde k naplnění samotné ekonomické podstaty bezúplatného plnění. Poskytnutím bezúročné zápůjčky posiluje společník finanční situaci ve společnosti a protiplněním je v tomto případě očekávané zvýšení hodnoty podílu. Na straně obchodní korporace také nedochází k přijetí bezúplatného příjmu, protože použije takto poskytnuté prostředky k dosažení zisku. Nejedná se tedy o bezúplatný příjem. Tuto situaci lze přirovnat ke vkladu společníka do vlastního kapitálu obchodní korporace, který také není bezúplatným příjmem obchodní korporace. Z tohoto pravidla samozřejmě existuje jedna výjimka a to v případě, kdy obchodní korporace poskytuje bezúplatné plnění a financuje ho pomocí bezúročné půjčky od společníka (zde již majetkový prospěch vzniká).

 

 

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz